Výdaje na sociální zabezpečení jako determinant vnitroevropské migrace: případ Nizozemí v letech 2005-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výdaje na sociální zabezpečení jako determinant vnitroevropské migrace: případ Nizozemí v letech 2005-2018
Autor práce:
Hollesch, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kubelková, Karina
Osoba oponující práci:
Štípek, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je na příkladu Nizozemí v letech 2005 až 2018 stanovit vliv rostoucích výdajů sociálního zabezpečení na ekonomickou migraci mezi členskými státy EU, z čehož vyplývají doporučení pro sociální politiku ČR. Práce je zaměřená na Nizozemí, jelikož se jedná o zemi s vysokou mírou přistěhovalců ze států EU. Současně má tato země jedny z největších výdajů na sociální zabezpečení na obyvatele v rámci EU. K stanovení vlivu těchto výdajů na migraci je využívána metoda komparace a metoda regresní analýzy panelových dat 20 států EU. Pomocí komparace je zkoumán vliv jednotlivých složek sociálního zabezpečení na migraci. Dílčím cílem práce je zjistit, zda má změna struktury sociálního zabezpečení dopad na migraci mezi státy EU. Naopak regresní analýza sleduje dopad celkových výdajů na sociální zabezpečení na migraci, a to pomocí dvou regresních modelů, základního a rozšířeného. Modely zahrnují ekonomické, geografické a demografické vysvětlující proměnné. Dále je v diplomové práci stanovena hypotéza, která uvádí, že rostoucí výdaje sociálního zabezpečení v Nizozemí mají negativní a významný dopad na migraci ze států EU do této země. Výsledek práce není jednoznačný, jelikož je hypotéza potvrzená pouze výsledky rozšířeného modelu. V základním modelu je směr vlivu této proměnné negativní, avšak statisticky zanedbatelný. Stanovenou hypotézu proto nelze potvrdit. Vliv změny struktury sociálního zabezpečení na migraci byl v diplomové práci stanoven jako nevýznamný.
Klíčová slova:
sociální zabezpečení; sociální politika; migrace; Evropská unie; modely panelových dat

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2019
Datum podání práce:
28. 8. 2019
Datum obhajoby:
23.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69795_holl00.pdf [2,70 MB]
Oponentura:
63992_xstiv03.pdf [208,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
69795_qkubk51.pdf [262,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69795/podrobnosti