Možnosti nového využití nesídelních far v Arcidiecézi pražské

Název práce: Možnosti nového využití nesídelních far v Arcidiecézi pražské
Autor(ka) práce: Polák, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Matoušková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je komerční využití nesídelních far na území Arcidiecéze pražské. Zabývá se vznikem tohoto souboru nemovitostí a historickými událostmi, které určovaly jeho podobu. Zkoumá sociální, demografické a ekonomické faktory formující současný stav těchto objektů a navrhuje postup jejich budoucí možné využití. Na základě kvalitativního výzkumu zainteresovaných osob je tedy zpracován návrh dalšího postupu farností, které tyto objekty vlastní, včetně zacílení na možné dlouhodobé nájemce, metodiku jejich výběru a metodiku dlouhodobých nájemních smluv.
Klíčová slova: využití církevních budov; ekonomika církví a náboženských společností; fary; Arcibiskupství pražské
Název práce: Possibilities of new use for non-residental parishes in Archdiocese of Prague
Autor(ka) práce: Polák, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Matoušková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of the Master’s Thesis is a search for commercial use of non-residential rectories situated in the Archdiocese of Prague. It researches the origin of these immovable properties and their changes in thoughout history. It also researches social, demographic and economic factors that formed today‘s state of rectories and suggests future possible use. On the basis of qualitative research of interested persons, the draft of future steps is drawn. The draft also consists of targeting possible long-term tenants, methods of their selection and metodics of long-term lease agreements.
Klíčová slova: Archbishopric of Prague; Economy of churches and religious societies; utilization of church's buildings; rectories

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2019
Datum podání práce: 21. 1. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71926/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: