Nekonvenční nástroje měnové politiky: kvantitativní uvolňování ve Spojeném království

Název práce: Nekonvenční nástroje měnové politiky: kvantitativní uvolňování ve Spojeném království
Autor(ka) práce: Kostroma, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Máslo, Lukáš Augustin
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalařská práce testuje hypotézu o pozitivním vlivu kvantitativního uvolňování na reálné HDP ve Spojeném království. Centrální banka se při kvantitativním uvolňování prostřednictvím nákupu dluhopisů snaží přímo snižovat dlouhodobou úrokovou míru a uvolňovat měnové podmínky. Hypotéza je testována na časových řadách za období 1Q/1990 až 2Q/2019. Vysvětlovanou proměnnou je reálné HDP, vysvětlujícími proměnnými pak peněžní agregát M1, akciový index FTSE100, index CPI, krátkodobá úroková sazba reprezentovaná úrokovým rozpětím LIBOR_TED, dlouhodobá úroková sazba IR_S reprezentovaná ročními výnosy desetiletých státních dluhopisů. Ekonometrický model vychází z modelu Obdržálková (2018). Tento model však autor adaptuje prodloužením časových řad, jinou transformací časových řad, nahrazením metody OLS za metodu GLS a změnou základního roku u indexů používaných v modelu. Autor dochází k závěru o pozitivním vlivu politiky kvantitativního uvolňování na reálné HDP ve Spojeném království, a to přes kanál likvidity a kanál vyrovnání portfolia, v souladu se závěry Haldanea (2016), Hauskena a Ncubea (2013) a Joyce (2011).
Klíčová slova: kanál likvidity; monetární politika; kvantitativní uvolňování; transmisní mechanismus; kanál vyrovnání portfolia
Název práce: Unconventional monetary policy:Quantitative easing in United Kingdom
Autor(ka) práce: Kostroma, Ivan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Máslo, Lukáš Augustin
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study tests the hypothesis of the positive effect of quantitative easing on real GDP in the United Kingdom. Central banks buys predetermined amounts of government bonds trying directly lower long-term interest rate and ease monetary conditions. The hypothesis is tested on time series for the period from 1Q/1990 to 2Q/2019. Explained variable is real gross domestic product, explanatory variables are monetary aggregate M1, share index FTSE 100, CPI index, short - term interest rate represented by the LIBOR_TED spread, long - term interest rate IR_S represented by 10-year Government Bond Yields. Econometric model is based on model by Obdržálková (2018). The author adapts this model by extending time series, changing transformation of time series, replacing method OLS for the GLS method and by changing the base year for the indexes used in the model. The author concludes on the positive impact of quantitative easing policy on real GDP in the United Kingdom through the liquidity channel and the portfolio balance channel in accordance with the conclusions Haldane (2016), Hausken and Ncube (2013) and Joyce (2011).
Klíčová slova: monetary policy; quantitative easing; transmission mechanism; liquidity channel; portfolio balance channel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2019
Datum obhajoby: 28. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68953/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: