Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury
Autor práce:
Králová, Věra
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Štrach, Pavel
Osoba oponující práci:
Špaček, Miroslav; Kubíčková, Lea
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Vysoké procento selhání realizovaných organizačních změn je častým argumentem v literatuře i v praxi. Vysvětlení této neúspěšnosti motivuje k novému pohledu na výzkum organizační změny. Nabízí se pohled perspektivou organizačního designu, který předchází samotné organizační změně. Organizační design, stejně jako organizační změna, je ovlivněn kontextem, obsahem a procesem, ale také nositelem změny, jehož významu a vlivu na organizační design není v literatuře věnován dostatek pozornosti. Organizační design a organizační změnu propojuje organizační struktura, která je jednak zásadní komponentou modelů organizačního designu, tak je také průvodním znakem každé významné organizační změny. Tato práce si klade za cíl identifikovat faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struk-tury. Kvalitativní přístup využívá vícenásobné případové studie, které porovnávají šest organizací různých velikostí z různých odvětví. Porovnávání případových studií vychází z principů zakotvené teorie pro analýzu dat. Výsledky disertační práce před-stavují pět faktorů nazvaných jako: vize, vzájemné souvislosti, vytrvalost, konzistentnost a zvládání role, které ovlivňují přístup nositele změny ke změně organizační struktury a jimiž nositel změny ovlivňuje obsah a proces organizačního designu. Ty-to výsledky jsou zachyceny v modelu faktorů nositele změny představujícím jednotlivé faktory a následně v teoretickém modelu určujícím přístup nositele změny k organizačnímu designu. Výstupy disertační práce rozšiřuje teorii organizačního designu identifikací faktorů a teoretickým modelem určující přístup nositele změny k organizačnímu designu. Výstupy disertační práce zároveň umožňují nositelům změn, lídrům či manažerům lépe porozumět komplexitě iniciovaných organizačních změn a potenciálně pomáhají překonat selektivní vnímání.
Klíčová slova:
organizační design; organizační změna; nositel změny; faktory; organizační struktura; vize; vzájemné souvislosti; vytrvalost; konzistentnost; zvládání role

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 8. 2019
Datum podání práce:
20. 12. 2019
Datum obhajoby:
29.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70246_xpilv05.pdf [5,81 MB]
Veřejná příloha:
19633_xpilv05.xlsx [64,23 kB]
Oponentura:
65249_spam01.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
65250_Kubíčková.pdf [64,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70246/podrobnosti