Kvazi-experiment: vliv skandálů na etické rozhodování IT pracovníků

Název práce: Kvazi-experiment: vliv skandálů na etické rozhodování IT pracovníků
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce přijímá výzvu autorů McNamara a spol., kteří ve své studii vyslovili hypotézu o možném vlivu nechvalně známých kauz na etické rozhodování IT pracovníků. Cílem diplomové práce tedy byla realizace výzkumu za účelem potvrzení či zamítnutí této hypotézy. Provedený kvazi-experiment je funkční replikací zmíněné studie, využívá metodu vinět a je teoreticky založený na Schwartzově integrovaném modelu etického rozhodování. Statistická analýza získaných dat objevila signifikantní nález u jedné z vinět, který v daném případě potvrdil významný vliv skandálů na vzorku populace převážně pracujících studentů informatiky. Tento objev však nestačí na to, aby bylo možné hovořit o vlivu skandálů na etické rozhodování v obecné rovině, zejména proto, že u IT odborníků žádná z vinět významný vliv neprokázala.
Klíčová slova: etické rozhodování IT pracovníků; skandály; vliv skandálů na etické rozhodování; Schwartzův integrovaný model; kvazi-experiment; metoda vinět
Název práce: Quasi-experiment: the impact of scandals on the ethical decision-making of IT workers
Autor(ka) práce: Král, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis accepts the challenge of the authors McNamara et al., who in their study hypothesised the possible influence of infamous scandals on the ethical decision-making of IT workers. Thus, the aim of the diploma thesis was to conduct a research in order to confirm or reject the hypothesis. The conducted quasi-experiment is an operational replication of the mentioned study, it uses the vignette method and it is theoretically based on Schwartz's integrated model of ethical decision-making. Statistical analysis of the obtained data revealed a significant finding in one of the vignettes, which in this case confirmed the significant impact of scandals on a sample of the population of computer science students with working experience. However, this discovery is not enough to talk about the impact of scandals on ethical decision-making in general, especially since none of the vignettes have shown significant influence among IT professionals.
Klíčová slova: ethical decision-making of IT workers; scandals; impact of scandals on ethical decision-making; Schwartz's integrated model; quasi-experiment; vignette method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 8. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72612/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: