Bydlení jako základ řešení problému bezdomovectví(se zaměřením na období 2015-2025)

Název práce: Bydlení jako základ řešení problému bezdomovectví(se zaměřením na období 2015-2025)
Autor(ka) práce: Věžníková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je na základě analýzy vývoje sociálního bydlení, jakožto důležitého nástroje v boji proti chudobě, bezdomovectví a sociálnímu vyloučení, formulovat doporučení pro další postup v této oblasti. Specifickým problémem České republiky je neexistence právní úpravy sociálního bydlení nebo jeho cílové skupiny. V teoretické části práce tak definuji jednak ohroženou skupinu obyvatel sociálním vyloučením, ale také samotné sociální bydlení a odlišné přístupy jeho řešení, jako je metoda prostupného bydlení a metoda bydlení především. V praktické části práce nejprve analyzuji statistická data týkající se bydlení a ohrožení chudobou domácností v České republice i v zemích Evropské unie. Zde bylo zjištěno, že pro 8% domácností, tedy přibližně 352 tisíc domácností, jsou náklady na bydlení vyšší než 40% z jejich čistých příjmů a 2,1% domácnostem nezůstane po odečtení nákladu na bydlení ani částka životního minima. Druhým cílem praktické části je analýza Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, kde jsou jednotlivé cíle a jejich plnění zhodnoceno a je doporučen další postup v oblasti jejich řešení. Po provedení analýzy jednotlivých cílů se ukázalo, že je koncepce plněná přibližně ze 40 % a většina cílů byla termínově plánovaná do konce roku 2016.
Klíčová slova: bytová politika; socialní bydlení; podpora bydlení; sociální vyloučení; bezdomovectví
Název práce: Housing as a Solution to the Homelessness Problem (Focused on 2015-2025)
Autor(ka) práce: Věžníková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse recent developments in social housing as an important tool in fighting poverty, homelessness, and social exclusion, and to formulate recommendations for further action in this field. An issue specific to the Czech Republic is the absence of legislation for social housing or its target group. In the theoretical part of this thesis, I thus define the vulnerable population group at risk of social exclusion, the concept of social housing, and the different approaches to its solution, such as the permeable housing system or the Housing First system. In the practical part of this thesis, I first analyse the statistical data regarding housing and the risk of poverty of Czech and other European Union households. This analysis shows that for 8% of households, which is approximately 352 thousand households, housing costs represent more than 40% of their net income, and 2.1% of households are left with less than the living wage after deducting housing costs. The second aim of the practical part is to analyse The Conception of Social Housing in the Czech Republic 2015-2025, which is assessed here in terms of its objectives and success in achieving them, and to recommend further progress within this system. The analysis shows that only 40% of the Conception’s objectives, most of which were scheduled to be met by the end of 2016, have been achieved to this day.
Klíčová slova: homelessness; social housing; housing policy; housing support; social exclusion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2019
Datum podání práce: 14. 8. 2020
Datum obhajoby: 30. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: