DLUHOVÁ PAST V ZEMÍCH EUROZÓNY SE ZAMĚŘENÍM NA ŘECKO A ITÁLII

Název práce: DLUHOVÁ PAST V ZEMÍCH EUROZÓNY SE ZAMĚŘENÍM NA ŘECKO A ITÁLII
Autor(ka) práce: Kalibová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Dluhová past v zemích eurozóny se zaměřením na Řecko a Itálii podává základní přehled o souvislostech v dluhové problematice. Obecně lze pozorovat trend, že země, které jsou členy Evropské unie déle, jsou více zadluženější. Veřejné zadlužení je výzvou pro ekonomiky nejen v eurozóně nebo Evropské unii, ale po celém světě. Pokud se nepodaří najít řešení, jak tyto dluhy snížit, budou nadále přenášeny z generace na generaci jako velká břemena, jejichž akumulace může vyústit ve velké problémy. Diplomová práce poskytuje ucelený přehled o problematice veřejných dluhů, jejich důsledcích a možných řešeních. Práce se detailněji zabývá hodnocením situace v Řecku a Itálii, historickým kontextem a jeho přesahem do současnosti. V praktické části je otestována stanovená hypotéza o negativním vlivu veřejného zadlužení na hospodářský růst za pomoci ekonometrické analýzy provedené metodou OLS. Výstupy z této analýzy provedené pro dvě zvolené země eurozóny, Řecko a Itálii, potvrzují hypotézu práce s určitými výhradami. Na základě grafické analýzy hospodářského cyklu a veřejného zadlužení lze potvrdit potenciál zpětné kauzality těchto dvou veličin a připustit možný dopad míry ekonomického růstu na poměr veřejného dluhu k HDP a zároveň možný negativní dopad vysoké úrovně veřejného zadlužení na hospodářský růst.
Klíčová slova: fiskální politika; veřejný dluh; dluhová krize; dluhová past; eurozóna; Covid-19
Název práce: DEBT TRAP IN THE EURO AREA COUNTRIES WITH A FOCUS ON GREECE AND ITALY
Autor(ka) práce: Kalibová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis entitled as Debt trap in the euro area countries with a focus on Greece and Italy, provides a basic overview of the context of debt issues. In general, there is a trend that the more indebted countries are those that have been members of the EU for longer. If solutions will not be found to reduce debts, they will continue to be passed on from generation to generation as great burdens. This diploma thesis provides a comprehensive overview of the issue of public debt, their consequences and possible solutions. The thesis deals in more detail with the evaluation of the situation in Greece and Italy, the historical context and its overlap to the present. In the practical part, the established hypothesis about the negative impact of the public debt on economic growth is tested through an econometric analysis performed by the OLS method. The results of this analysis carried out for two euro area countries, Greece and Italy, confirm the established hypothesis, but with some reservations. Based on a graphical analysis of the business cycle and public debt, the potential for retroactive causality of these two variables can be confirmed. At the same time, the possible impact of the rate of economic growth on the ratio of public debt to GDP and also the possible negative impact of a high level of public debt on economic growth can be accepted.
Klíčová slova: fiscal policy; public debt; debt crisis; debt trap; euro-area; Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2020
Datum podání práce: 17. 8. 2020
Datum obhajoby: 30. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72148/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: