Návrh strategického plánu (budoucnosti) podniku Agromont Slatina

Název práce: Návrh strategického plánu (budoucnosti) podniku Agromont Slatina
Autor(ka) práce: Růžička, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Wágner Dugová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provést strategickou analýzu strojírenské společnosti Agromont Slatina. Teoretická část vysvětluje pojmy jako strategie, strategické řízení, strategické plánování a popisuje, jaké aktivity vytváření strategie obnáší. Teoretická část také rozebírá specifika vnitřního a vnějšího okolí společnosti, dále diskutuje charakteristiku SWOT analýzy, IFE a EFE matice, PESTLE analýzy, Porterova modelu 5ti sil, popisuje důležitost strategie diferenciace a vize pro společnost. Rovněž rozebírá specifika expanze na zahraniční trhy a důležitosti marketingové podpory při implementaci strategie. V práci je pozornost věnována i podstatě rebrandingu. V praktické části jsou využity poznatky z teoretické části a je provedena strategická analýza společnosti Agromont Slatina. V závěru práce je navržena strategie, úvahy, konkrétní kroky a doporučení, které by měly společnosti Agromont Slatina pomoci v budoucím růstu.
Klíčová slova: PESTLE analýza; SWOT analýza; strategické plánování; rebranding; Analýza odvětví
Název práce: Proposal of a strategic plan (future) of the company Agromont Slatina
Autor(ka) práce: Růžička, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Wágner Dugová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to perform a thorough analysis of the engineering company Agromont Slatina. The theoretical part explains concepts such as strategy, strategic management, strategic planning and describes what strategizing activities means. The theoretical part further analyzes the specifics of the internal and external environment of the company, further discusses the characteristics of SWOT analysis, IFE and EFE matrices, PESTLE analysis, Porter's model of 5 forces, describes the importance of differentiation strategy and vision for company. The paper also discusses the specifics of expansion into foreign markets and the importance of marketing support in the implementation of the strategy. The essence of rebranding is also represented in the work. In the practical part, the knowledge from the theoretical part is used and a strategic analysis of the company Agromont Slatina is performed. At the end of the work, a strategy, considerations, specific steps and recommendations are proposed, which should help Agromont Slatina in future growth.
Klíčová slova: rebranding; Industry analysis; PESTLE analysis; SWOT analysis; Strategic planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: