Analýza (ne)spokojenosti zaměstnanců Skupiny s cílem odhalit důvody k odchodu

Název práce: Analýza (ne)spokojenosti zaměstnanců Skupiny s cílem odhalit důvody k odchodu
Autor(ka) práce: Poživilová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce byla napsána s cílem zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců a odhalit důvody, které by mohli vést k jejich odchodu ze Skupiny. Úroveň spokojenosti byla zjišťována pomocí dotazníku s částí JDI (Job Descriptive Index) a částí zjišťující důvody k odchodu, analýzou dotazníkového šetření II a také individuálními rozhovory s klíčovými zaměstnanci Skupiny. Sesbíraná data pak byla zpracována vhodnými statistickými metodami a vyhodnocena podle předem naplánované metodiky. Individuální rozhovory pak vycházeli z výsledků dotazníkového šetření a utlumily tak částečně limity dotazníkového šetření. Závěry diplomové práce poukazují na to, že zaměstnanci Skupiny jsou spíše spokojení v práci, a to i přes důsledky pandemie Covid-19. Zejména spokojeni jsou zaměstnanci Skupiny se svými kolegy, se kterými tvoří velmi silnou a přátelskou komunitu.
Klíčová slova: Zaměstnanec; JDI; Spokojenost; Odchod; Motivace
Název práce: The analysis of (dis)satisfaction of employees of the Group with goal of detection reasons for leaving
Autor(ka) práce: Poživilová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Lorencová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis was written with the goal of retrieving the level of the satisfaction of the Group employees and detect the reasons why are employees leaving the job. The level of satisfaction was examined via survey with part focusing on the JDI (Job Descriptive Index) and part focusing on the reasons which lead employees to leave the Group. Also, there was another survey analyzed. The limits of the surveys were partly reduced by individual interviews with key employees. The collected data was analyzed with suitable statistics methods and evaluated by predetermined methodology. The conclusions of the master thesis suggest that employees are rather satisfied with their job, despite the consequences of the Covid-19 pandemic. The Group's employees are especially satisfied with their colleagues, with whom they form a very strong and friendly community.
Klíčová slova: Satisfaction; Employee; Leaving; JDI; Motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: