Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti BONAVITA

Název práce: Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti BONAVITA
Autor(ka) práce: Kotyza, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je identifikovat a analyzovat rizika s ohledem na současnou strategickou pozici společnosti BONAVITA, spol. s.r.o. a její strategický plán pro období 2020–2023 vzhledem k dvěma finančními ukazateli – (ROE) Rentabilita vlastního kapitálu a (EVA) Ekonomická přidaná hodnota. Ke zhotovení tohoto úkolu bude využito metod pro vyhodnocení strategické pozice jako jsou PESTEL analýza, Porterův model pěti sil, VRIO analýza, Finanční analýza s důrazem na srovnání společnosti BONAVITA a jejími konkurenty na trhu a v odvětví s ohledem na finanční výkonnost. Následně výsledky těchto metod budou shrnuty do SWOT analýzy, která bude sloužit jako hlavní zdroj identifikace potenciálních rizik ohrožující strategický podnikatelský plán společnosti BONAVITA. Na tomto základě bude provedena analýza rizika prostřednictvím simulace Monte Carlo k zhodnocení dopadu rizikových faktorů na strategický podnikatelský plán společnosti BONAVITA a sledovaných ukazatelů ROE a EVA.Zjištěné informace z diplomové práce mohou být přínosem pro vedení společnosti BONAVITA pro zlepšení její budoucí strategické pozice a jejího rozhodovacího procesu v případě začlenění Managementu rizik.
Klíčová slova: Analýza rizika; Risk Management; Strategická analýza; PESTEL analýza; Finanční analýza; SWOT analýza; EVA; ROE; Strategický management; simulace Monte Carlo
Název práce: Risk analysis of the strategic business plan of the company BONAVITA, spol. s.r.o
Autor(ka) práce: Kotyza, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Master thesis is to identify and analyze risks with regards to the current strategic position of BONAVITA, spol. s.r.o. and its strategic business plan created for the 2020-2023 with predetermined two financial indicators – (ROE) Return of equity and (EVA) Economic value added. To doing so, there are used methods for evaluating strategic position such as PESTEL analysis, Porter’s 5 forces framework, VRIO analysis, financial analysis with focus on comparison among BONAVITA and its market and industrial competitors in terms of financial performance. Later the results of these methods are summarized into SWOT analysis which is used as a main source for identifying potential risks threating strategic business plan of BONAVITA. Afterwards, there is compiled risk analysis through the Monte Carlo simulation to evaluate impact of risk factors on strategic business plan of BONAVITA and monitored indicators - ROE and EVA. Findings of the master thesis’s might serve as benefits for BONAVITA company management to improve future strategic position and its decision-making process while incorporating Risk management.
Klíčová slova: Risk analysis; Risk Management; Strategic analysis; PESTEL analysis; Financial analysis; EVA; ROE; Strategic management; Monte Carlo simulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69918/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: