Současná politika soudržnosti EU a její vliv na ekonomické disparity mezi regiony ČR

Název práce: Současná politika soudržnosti EU a její vliv na ekonomické disparity mezi regiony ČR
Autor(ka) práce: Holevová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Politika soudržnosti je jedním z hlavních pilířů politického a ekonomického prostoru, jež doplňuje fungování vnitřního trhu a měnové unie. Jejím cílem je snižovat rozdíly mezi úrovněmi rozvoje regionů, což je zvláště důležité pro bývalé socialistické ekonomiky jako je Česká republika. Cílem této diplomové práce je zodpovědět výzkumnou otázku, zda politika soudržnosti pozitivně ovlivnila vývoj disparit od 90. let až do současnosti. Pro přehledné zodpovězení výzkumné otázky je práce rozdělena do čtyř kapitol. První se zabývá teoretickou stránkou regionálního rozvoje a disparit, druhá politikou soudržnosti a jejím vzájemným vztahem s Českou republikou. Třetí kapitola pomocí metody sledování mezi-regionálních rozdílů a čtyř ukazatelů vyhodnocuje regionální diferenciaci v ČR a čtvrtá kapitola pomocí ukazatele variability určuje konvergenční tendence krajů České republiky. Z výsledků práce vyplývá, že ačkoliv ekonomické disparity mezi regiony mají v letech 1995-2018 rostoucí trend, politika soudržnosti má za stanovených předpokladů neutrální až pozitivní vliv.
Klíčová slova: konvergenční tendence; regionální diferenciace; disparity; regionální rozvoj; politika soudržnosti
Název práce: The current EU cohesion policy and its impact on regional disparities in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Holevová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The cohesion policy is one of the main pillars of political and economic area, which complements the functioning of European single market and monetary union. The main goal of the cohesion policy is to reduce the differences between regional development levels, which is important especially for former socialist countries such as the Czech Republic. This diploma thesis aims to answer the research question, whether the cohesion policy has positively influenced the development of regional disparities since the 1990s up today. To answer this question comprehensively, the thesis has been divided into four parts. The first part deals with the theoretical aspects of regional development and disparities and the second with the cohesion policy and its mutual relationship with the Czech Republic. The third, using the method of monitoring of interregional differences and four indicators, evaluates the regional differentiation in the Czech Republic. The fourth, based on the variability indicator, determines convergence tendencies among Czech regions. The result of the thesis shows that although the economic disparities has had between 1995 and 2018 a growing trend, the effect of the cohesion policy is under certain assumptions neutral to positive.
Klíčová slova: disparities; regional development; cohesion policy; regional differentiation; convergence tendencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2020
Datum podání práce: 2. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72623/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: