Aktuální trendy globalizace kamenného maloobchodu

Název práce: Aktuální trendy globalizace kamenného maloobchodu
Autor(ka) práce: Míča, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá internacionalizací FMCG retailu. Jejím cílem bylo zjistit, jak se v průběhu let změnila geografická působnost 4 největších FMCG retailerů, identifikovat strategie internacionalizace zkoumaných retailerů a zhodnotit, jak jsou úspěšné a proč. Také bylo cílem vyvodit z těchto poznatků závěry o internacionalizaci celé kategorie FMCG retailerů. Výsledky ukázaly, že se těmto retailerům daří spíše regionálně (Schwarz Gruppe, Aldi Group), nebo jsou geograficky rozprostřené spíše nerovnoměrně (Walmart, Carrefour), ale žádná z těchto firem není skutečně globálně přítomná. Práce také identifikuje obchodní modely a strategie internacionalizace jednotlivých firem, na základě kterých formuluje faktory úspěchu FMCG retailerů v zahraničí a řadu doporučení pro zahraniční expanzi.
Klíčová slova: globalizace; Walmart; Carrefour; Aldi; Lidl; Kaufland; Schwarz; mezinárodní strategie; retail; internacionalizace retailu; maloobchod
Název práce: Current trends in the globalization of brick and mortar retail
Autor(ka) práce: Míča, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on the internationalization of FMCG retail. Its aim is to find out how the geographical scope of the 4 largest FMCG retailers has changed over the years, to identify the internationalization strategies of the retailers in question and to evaluate how successful they are and why. The aim is also to draw conclusions from this knowledge about the internationalization of the entire category of FMCG retailers. The results show that these retailers thrive rather regionally (Schwarz Gruppe, Aldi Group), or are geographically distributed quite unevenly (Walmart, Carrefour), but none of these companies is truly globally present. The thesis also identifies business models and strategies for the internationalization of individual companies, based on which it formulates the success factors of FMCG retailers abroad together with a number of recommendations for international expansion.
Klíčová slova: retail; retail internationalisation; globalisation of retail; internationalization theory; entry method; FMCG retail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: