Optimalizace procesů v rámci implementace softwarové aplikace do ERP systému

Název práce: Optimalizace procesů v rámci implementace softwarové aplikace do ERP systému
Autor(ka) práce: Mráčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Vassilyev, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl popsat současný stav výrobního procesu ve vybrané společnosti, zanalyzovat jej a vytvořit návrh pro zavedení nové výrobní technologie, která sebou přináší jako nutnost i zavedení nového softwaru pro ovládání nového nástroje.První část je zpracována pomocí rešeršní metody a věnuje se teoretickému základu v oblasti výroby, procesního řízení a teoriím zaměřených na tuto problematiku. Zároveň představuje nástroje a metodiky využité pro modelování procesů.V praktické části jsou následně využity teoretické podklady z literární rešerše, kdy je pomocí představených nástrojů a metodik popsán stav před zahájením změn a následně je představen i nový proces, který doprovází implementaci nové výrobní technologie. A návrh případných dalších opatření pro budoucí fungování společnosti.
Klíčová slova: výroba; procesy; procesní řízení; ERP; optimalizace; informační systémy
Název práce: Process optimization within the implementation of a software application into the ERP system
Autor(ka) práce: Mráčková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Vassilyev, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis aims to describe the current state of the production process in a selected company, analyze it and create proposal for the introduction of new production technology, which brings as a necessity the introduction of new software to control a new tool.The first part is based on literary research and is focused on the theoretical basis in the field of production, process control and theories focused on this issue. Diploma thesis also presents the tools and methodologies used for process modeling.The practical part uses the theoretical background based on literary research, which uses the tools and methodologies to describe the situation before the start of changes and then introduces a new process, that accompanies the implementation of new production technology. And proposal for possible further measures for the future functioning of the company.
Klíčová slova: optimization; ERP; processes; process management; information systems; production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 7. 12. 2020
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: