Analýza českého trhu práce v letech 2009–2019 podle úrovně vzdělanosti obyvatelstva

Název práce: Analýza českého trhu práce v letech 2009–2019 podle úrovně vzdělanosti obyvatelstva
Autor(ka) práce: Hokr, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Trh práce a s ním spojený fenomén nezaměstnanosti mají zásadní dopady na všechny sektory ekonomiky a na život jednotlivce. Cílem diplomové práce je zhodnotit vývoj na českém trhu práce v letech 2009–2019 se zvláštním ohledem na vzdělání jako na jeden z hlavních determinantů postavení jednotlivců na tomto specifickém trhu. Teoretická část práce shrnuje dosavadní výzkum v oblasti vztahu vzdělání a trhu práce, přičemž nejvýznamnější dotčenou teorií je Teorie lidského kapitálu. V praktické části jsou mj. analyzovány ukazatele trhu práce a poptávka a nabídka na trhu práce dle nejvyššího dosaženého vzdělání. Mimo jiná dílčí zjištění bylo prokázáno, že nejvýhodnější postavení na trhu práce měla skupina pracovníků s vysokoškolským vzděláním.
Klíčová slova: trh práce; vzdělání; lidský kapitál; pracovní síla; poptávka po práci; nabídka práce; nezaměstnanost
Název práce: Analysis of the Czech Labour Market in 2009–2019 According to the Level of Education of the Population
Autor(ka) práce: Hokr, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The labour market and the associated phenomenon of unemployment have a major impact on all sectors of the economy and on the life of the individual. The aim of this thesis is to evaluate the progression on the Czech labour market in the years 2009–2019 with special regard to education as one of the key determinants of the position of individuals in this specific market. The theoretical part of the thesis summarizes the current research in the field of the relationship between education and the labour market. The most concerned theory is the Theory of Human Capital. The practical part analyses, among other things, labour market indicators as well as demand and supply in the labour market according to the highest attained level of education. In addition to partial findings, it was proved that the group with a university degree had the most advantageous position on the labour market.
Klíčová slova: human capital; education; labour demand; labour supply; labour market; workforce; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2020
Datum podání práce: 17. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: