Finanční analýza společnosti FORTEX – AGS a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti FORTEX – AGS a.s
Autor(ka) práce: Leonkin, Vitalii
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Huňáček, Pavel
Oponenti práce: Staňková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Je společnost prosazující se v různých odvětvích činnosti konkurenceschopná ve srovnání s podniky zaměřenými na jednu určitou aktivitu? Odpovědět na danou otázku se pokusí táto bakalářská práce. Právě jejím cílem je zhodnocení finančního zdraví a celkové stability společnosti FORTEX–AGS a. s. pomocí provedení finanční analýzy zpracované na základě veřejně přístupných dat za období let 2015-2019. Zkoumání bude provedeno z pohledu externího uživatele – investora za účelem zvažování budoucích možností investování. Práce je tvořena dvěma částmi, metodickou a praktickou. Metodická část je věnovaná definici důležitých finančních ukazatelů, včetně jejich rozboru a výpočtu. Každý ž těchto ukazatelů bude uplatněn v praktické části práce a výsledky budou porovnány s dalšími tuzemskými konkurenčními podniky. V závěru práce bude zhodnocena celková finanční pozice společnosti FORTEX-AGS a. s. na trhu v daném odvětví a zároveň zjištěno, zda je podnik pro investora bonitní a případná investice rentabilní.
Klíčová slova: Analýza poměrových ukazatelů; finanční analýza; horizontální analýza; Index IN05; Kralicekův Quicktest; vertikální analýza; stavebnictví
Název práce: Financial analysis of FORTEX-AGS plc. company
Autor(ka) práce: Leonkin, Vitalii
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Huňáček, Pavel
Oponenti práce: Staňková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Is a company operating in different sectors of activity competitive compared to companies focused on one certain activity? This bachelor thesis will try to answer the given question. Its goal is to evaluate the financial health and overall stability of the company FORTEX - AGS a.s. by performing a financial analysis, which is based on publicly available data for the period 2015-2019. The research is conducted from the perspective of an external user - the investor to consider future investment opportunities. The thesis consists of two main parts. The first methodological part is devoted to the basic characteristics, description of the company and the definition of important financial indicators, including their analysis and calculation. Subsequently, each of these indicators will be applied in the practical part of the work and the results will be compared between domestic competitors. In conclusion, will be evaluated the overall financial position of the company on the market in the industry and at the same time it will be determined if the company is creditworthy and profitable for investing
Klíčová slova: Ratio indicators analysis; Financial analysis; horizontal analysis; Index IN05; Kralicek Quick test; construction; vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2020
Datum podání práce: 31. 3. 2021
Datum obhajoby: 14. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: