Motivace a pracovni spokojenost dočasných agenturních zaměstnanců

Název práce: Motivation and satisfaction of temporary agency employees
Autor(ka) práce: Jumaikhanova, Madina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the bachelor thesis is to get a general overview of the recruitment agency industry and temporary employment. Understand whats is the definition of motivation, theories of motivation, job satisfaction and determine how different elements and variables can affect the motivation and job satisfaction of temporary agency employees. Investigate the problem of triangular relationships between personal agency, organization, and employee. What ways that businesses could use to motivate their employees. And is the financial remuneration method still a very effective method of motivation for employees as money is one of the key reasons why many employees work? This bachelor thesis is written in cooperation with personal agency XY, the name of which will not be revealed in the bachelor thesis in terms of data protection and confidential information.
Klíčová slova: Job satisfaction; Temporary employment; Personal agency; Motivation
Název práce: Motivace a pracovni spokojenost dočasných agenturních zaměstnanců
Autor(ka) práce: Jumaikhanova, Madina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Daniela
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem této bakalářské práce je získat obecný přehled o personálních agenturách a dočasném přidělení zaměstnanců. Pochopit, co je definice motivace, teorie motivace, pracovní spokojenost a jak mohou různé prvky a proměnné ovlivnit motivaci a pracovní spokojenost dočasně přidělených agenturních zaměstnanců. Prozkoumat problém trojúhelníkových vztahů mezi personální agenturou, organizací a zaměstnancem. Jakými způsoby mohou podniky motivovat své zaměstnance. Je finanční odměňování stále velmi efektivní metodou motivace zaměstnanců jestliže jsou peníze jedním z klíčových důvodů, proč mnoho zaměstnanců pracuje? Tato bakalářská práce je psána ve spolupráci s personální agenturou XY, jejíž jméno nebude v bakalářské práci zveřejněno z hlediska ochrany údajů a důvěrných informací.
Klíčová slova: Motivace; Pracovní spokojenost; Dočasné zaměstnání; Personální agentura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76328/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: