Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Jaroměřická mlékárna, a. s

Název práce: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Jaroměřická mlékárna, a. s
Autor(ka) práce: Rakowská, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Jaroměřická mlékárna a.s. v letech 2015-2019. a prognózou jejího vývoje v roce 2020. Jednotlivé ukazatele finanční analýzy společnosti jsou porovnávány s ukazateli konkurenčních firem, které jsou vybrány na základě určitých kritérií. Data využívaná v této bakalářské práci jsou ze zveřejňovaných účetních závěrek a výročních zpráv. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, metodické a praktické. Metodická část slouží jako informační základna pro část praktickou, která se skládá z výpočtů, jejich interpretace a porovnání s konkurenčními společnostmi i celým odvětvím.
Klíčová slova: Finanční analýza; Jaroměřická mlékárna a.s.; Prognóza budoucího vývoje; Mlékárenství; Choceňská mlékárna a.s.; Mlékárna Hlinsko a.s.; Mlékárna KROMILK a.s.
Název práce: Financial analysis and prognosis of the future development of the company Jaroměřická mlékárna, a.s
Autor(ka) práce: Rakowská, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the financial analysis of the company Jaroměřická mlékárna a.s. in 2015-2019. and the forecast of its development in 2020. Financial analysis indicators of the company are compared with the indicators of competitive companies, which are selected on the basis of certain criteria. The data used in this bachelor's thesis are from published financial statements and annual reports. The bachelor thesis is divided into two parts, methodical and practical. Methodical part serves as an information base for the practical part, which consists of calculations, their interpretation and comparison with competing companies and the entire industry.
Klíčová slova: Financial analysis; Jaroměřická mlékárna a.s.; Prognosis of future development; Dairy industry; Choceňská mlékárna a.s.; Mlékárna Hlinsko a.s.; Mlékárna KROMILK a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2021
Datum podání práce: 28. 9. 2021
Datum obhajoby: 14. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76125/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: