Hodnotící analýza vykazování informací o udržitelném rozvoji mezi významnými podniky v ČR

Název práce: Hodnotící analýza vykazování informací o udržitelném rozvoji mezi významnými podniky v ČR
Autor(ka) práce: Gregorovičová, Marianna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje a reportování o něm. Cílem práce je provést hodnotící analýzu reportingu o udržitelném rozvoji nejvýznamnějších společností působících v českém energetickém sektoru. V teoretické části je představen koncept udržitelného rozvoje a jeho cílů a jsou shrnuty nejdůležitější standardy a témata, které formují moderní reporting o udržitelném rozvoji. V aplikační části byla provedena komplexní hodnotící analýza nejvýznamnějších energetických firem v ČR. Přínos práce spočívá ve vyhodnocení stavu reportingu zmiňovaných podniků a to na základě jejich výročních zpráv, samostatných reportů a také na základě webových stránek těchto společností.
Klíčová slova: energetika; obsahová analýza; CSR; reporting o udržitelném rozvoji; udržitelný rozvoj; Cíle udržitelného rozvoje; GRI; výroční zpráva; zpráva o udržitelném rozvoji; webové stránky
Název práce: Evaluation analysis of sustainability reporting among major companies in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Gregorovičová, Marianna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the issue of sustainable development and reporting on it. The aim of the work is to perform an evaluation analysis of reporting on the sustainable development of the most important companies operating in the Czech energy sector. The theoretical part introduces the concept of sustainable development and its goals and summarizes the most important standards and topics that shape modern sustainability reporting. In the application part a comprehensive evaluation analysis of the most important energy companies in the Czech Republic was performed. The contribution of this thesis lies in the evaluation of the state of sustainability reporting of the mentioned companies on the basis of their annual reports, separate sustainability reports, and also on the basis of the websites of these companies.
Klíčová slova: sustainable development; Sustainable development goals; energy; content analysis; annual report; sustainability report; website; CSR; sustainability reporting; GRI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2020
Datum podání práce: 31. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: