Vlastní kapitál korporace po fúzi

Název práce: Vlastní kapitál korporace po fúzi
Autor(ka) práce: Moščáková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Se stoupajícím zájmem o fúze obchodních společností roste také kritika týkající se jejich zakotvení v českých předpisech. Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlastního kapitálu fúzujících společností v letech 2015-2017, což je položka finančních výkazů, která bývá často spojována s negativními názory týkající se fúzí. V první části se práce zaměřuje na definici a průběh fúzí, potažmo jejich vývoj v České republice v posledních letech. V druhé části jsou na vybrané množině společností identifikovány významné pohyby související s transakcemi vlastního kapitálu ve sledovaném období. Významné pohyby jsou dále detailněji sledovány a zhodnoceny na základě informací zveřejněných ve finančních výkazech společností. V závěru práce je shrnuto, k jakým transakcím ve vlastním kapitálu nejčastěji dochází po uskutečnění fúze.
Klíčová slova: fúze; vlastní kapitál; ocenění jmění; rozhodný den; zanikající společnost; nástupnická společnost; zisk
Název práce: Corporate's Equity after the Merger
Autor(ka) práce: Moščáková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Growing interest in the mergers is highly connected with arising criticism regarding the treatment in Czech regulations. This diploma thesis analyses the equity of merging companies among the period between 2015-2017, since equity is often associated with negative opinions regarding to mergers. In the first part, the focus is set on the definition, process of mergers, and their development in the Czech Republic over the past years. In the second part, significant movements related to equity transactions in the observed period are identified and evaluated on a selected set of companies. Significant movements are further investigated based on the information published in the financial statements of the companies. The conclusion of the thesis summarizes which transactions in equity most often occur after the merger.
Klíčová slova: merger; equity; valuation of assets; decisive day; ceasing company; acquiring company; profit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2021
Datum podání práce: 2. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: