Metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory banky

Název práce: Metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory banky
Autor(ka) práce: Michalíček, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory vybranej firmy a zistiť ich spokojnosť s nimi. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti najprv vymedzím základný pojem a to motivácia. Popíšem ako vzniká, teórie motivácie ako aj metódy jej používania. Informácie budem čerpať z odbornej literatúry a ďalších vedeckých zdrojov ktoré sa zaoberajú touto tematikou. V praktickej časti najprv predstavím mnou vybranú spoločnosť a následne popíšem metódy motivácie ktoré daná spoločnosť vsúčasnosti používa. Podkladom pre spracovanie praktickej časti budú aj informácie vyplývajúce z vlastného dotazníkového prieskumu. Na záver zhodnotím výsledky dotazníku a taktiež v prípade potreby doplním svoje návrhy na zlepšenie súčasného systému motivácie danej spoločnosti.
Klíčová slova: motivácia; benefity; spokojnosť zamestnancov; zákaznícke centrum
Název práce: Metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory banky
Autor(ka) práce: Michalíček, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať metódy motivácie zamestnancov zákazníckej podpory vybranej firmy a zistiť ich spokojnosť s nimi. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti najprv vymedzím základný pojem a to motivácia. Popíšem ako vzniká, teórie motivácie ako aj metódy jej používania. Informácie budem čerpať z odbornej literatúry a ďalších vedeckých zdrojov ktoré sa zaoberajú touto tematikou. V praktickej časti najprv predstavím mnou vybranú spoločnosť a následne popíšem metódy motivácie ktoré daná spoločnosť vsúčasnosti používa. Podkladom pre spracovanie praktickej časti budú aj informácie vyplývajúce z vlastného dotazníkového prieskumu. Na záver zhodnotím výsledky dotazníku a taktiež v prípade potreby doplním svoje návrhy na zlepšenie súčasného systému motivácie danej spoločnosti.
Klíčová slova: benefity; spokojnosť zamestnancov; motivácia; zákaznícke centrum
Název práce: Methods of motivation of customer care employees in a bank
Autor(ka) práce: Michalíček, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of the bachelor thesis is to examine the methods of motivating employees in customer support of a selected company and to find out their satisfaction with them. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, I first define the basic concept of motivation. I will describe how its created, theories of motivation as well as methods of its use. I will derive information from professional literature and other scientific sources that deal with this topic. In the practical part, I will first introduce my chosen company and then describe the methods of motivation that the company currently uses. The basis for the elaboration of the practical part will also be the information resulting from my own questionnaire survey. Finally, I will evaluate the results of the questionnaire and, if necessary, include my suggestions for improving the current system of motivation of the company.
Klíčová slova: benefits; employee satisfaction; customer service; motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2020
Datum podání práce: 22. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74306/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: