Zdanění technologických firem v kontextu euro-amerických vztahů

Název práce: Zdanění technologických firem v kontextu euro-amerických vztahů
Autor(ka) práce: Hájek, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Kohut, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá relativně novým typem technologických firem, které působí převážně v digitální ekonomice. Práce analyzuje společné atributy Big Tech firem a také jejich aktivity. Dále práce zjišťuje problémy v danění těchto firem, zejména problémy zastaralosti Mezinárodních daňových pravidel, tedy mezinárodního rámce určeného pro tuto problematiku. Jsou zde analyzovány návrhy řešení na všech úrovních k férovému zdanění nadnárodních a digitálních korporací. Poslední kapitola řeší dopad zavedení těchto digitálních daní na euro-americké vztahy, jež i v kontextu s ostatními událostmi byly těmito daňovými opatřeními negativně zasaženy.
Klíčová slova: nehmotná aktiva; high-tech firmy; agresivní daňové plánování; digitální ekonomika; daňový ráj; ICT; minimální korporátní globální daň; Mezinárodní daňová pravidla
Název práce: Taxation of the High-tech Companies in Euro-american Relations
Autor(ka) práce: Hájek, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Kohut, Dominik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on relatively new type of the high-tech companies, which operate largely in the digital economy. The thesis analyses common features of the Big Tech companies and their activities. Furthermore, thesis indicates issues in taxation these companies, mainly the obsolesce of the International tax rules, which is the international framework meant for this agenda. The proposals for solution on all levels are presented for fair taxation of all multinational and digital corporations. The last chapter examines impact of imposing these digital taxes on euro-american relations, which were, also in the context of another events, negatively affected by these tax measures.
Klíčová slova: International tax rules; intangible assets; minimal corporate global tax; digital economy; high-tech companies; aggressive tax planning; tax haven; ICT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74194/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: