Srovnání inovačních politik ČR a Rakouska

Název práce: Srovnání inovačních politik ČR a Rakouska
Autor(ka) práce: Částková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Inovace jsou přední hybnou silou růstu a rozvoje národních ekonomik. Kvalitní inovace jsou zpravidla vytvářeny ve funkčních inovačních systémech, jejichž vznik je podmíněn efektivní inovační politikou. Tvorba a implementace inovační politiky v národních inovačních systémech je úkolem státu a měla by vycházet z komplexní národní inovační strategie založené na důkladné analýze silných a slabých stránek daného inovačního systému a jeho potenciálu. Jednou z cest ke kvalitní inovační politice je také inspirace a přejímání fungujících procesů od jiných států. Předložená práce se věnuje srovnání inovačních politik České republiky a Rakouska a jejím primárním cílem je na základě výsledků analýzy a komparace inovačních politik a výkonností České republiky a Rakouska definovat doporučení a možnosti inspirace pro zlepšení inovační výkonnosti ČR. Vedlejšími cíli je analyzovat a zhodnotit inovační politiky ČR, resp. Rakouska na základě strategických dokumentů, odborné literatury a ukazatelů inovační výkonnosti, přičemž tyto cíle jsou cíli podpůrnými pro naplnění hlavního cíle práce. Z výsledků analýzy vyplynulo, že hlavními oblastmi vhodnými pro inspiraci od Rakouska jsou digitalizace státní správy, systém financování veřejného výzkumu, zapojení do rámcových programů EU a strategie Open Innovation.
Klíčová slova: inovace; inovační politika; inovační výkonnost; Global Innovation Index
Název práce: Comparison of innovation policies of the Czech Republic and Austria
Autor(ka) práce: Částková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Innovation is a driver of growth and development of national economies. Quality innovations arise in well-functioning innovation systems, that can only be created by effective innovation policy. Innovation policy in national innovation systems is created and implemented by governments and should be based on a comprehensive innovation strategy. The strategy should result from a thorough analysis of strengths and weaknesses of the innovation system, and it should also identify its potentials. A good way to improve an innovation system is to take over effective innovation policy processes from abroad. The presented thesis deals with the comparison of innovation policies of the Czech Republic and Austria and its primary goal is to identify areas, in which the Czech Republic could be inspired from Austria. Secondary goals are to analyse and evaluate the innovation policies of both states based on strategic innovation policy documents, literature and innovation performance indicators. The analysis showed that the Czech Republic could find inspiration in the ways Austria deals with topics such as digitalization of public administration, system of public research funding, involvement in the EU framework programs and Open Innovation strategy.
Klíčová slova: Global Innovation Index; innovation performance; innovation policy; innovation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 7. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73752/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: