Zapojení České republiky v Europolu prizmatem institucionalismu

Název práce: Zapojení České republiky v Europolu prizmatem institucionalismu
Autor(ka) práce: Reisnerová, Patricie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá výzkumem zapojení České republiky v Europolu prizmatem institucionalismu. Jejím cílem je objasnění tohoto zapojení ČR v Europolu, konkrétně způsobu, jakým spolupráce České republiky s Europolem ovlivnila podobu a fungování Policie ČR a Celní správy. Práce je typem jednopřípadová studie a na výzkum nahlíží prizmatem sociologického institucionalismu, konkrétně konceptu institucionálního izomorfismu. V první kapitole se práce zabývá výzkumem dosavadního stavu poznání a na to navazujících výzkumných otázek, cíle práce a detailním vysvětlením použité metody případové studie a designu výzkumu. Ve druhé kapitole podrobně vysvětluje v práci stěžejní teorii nového institucionalismu a zabývá se představením agentury Europol. Třetí kapitolou je samotný výzkum, kde zkoumá zapojení České republiky v Europolu ve třech oblastech (legislativní/nelegislativní, struktury a reportů) vždy na třech úrovních reakce – národní úroveň ČR, Policie ČR a Celní správa ČR. Závěrem autorka práce dochází ke zjištění, že mezi dvě formy změny institucionálního izomorfismu v zapojení České republiky v Europolu patří nápodoba a nátlak a následně vysvětluje, jak tyto dvě formy na zapojení ČR v Europolu nahlížejí.
Klíčová slova: Europol; Česká republika; institucionalismus; sociologický institucionalismus; institucionální izomorfismus; mezinárodní policejní spolupráce
Název práce: Engagement of the Czech Republic in Europol through the prism of institutionalism
Autor(ka) práce: Reisnerová, Patricie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the engagement of the Czech Republic in Europol through the prism of institutionalism. The aim is to clarify this engagement of the Czech Republic in Europol, specifically the way in which the Czech Republic's cooperation with Europol has affected the shape and functioning of the Czech Customs Administration and Czech National Police. The thesis is a single-case study, and the research is conducted through the lens of sociological institutionalism, specifically the concept of institutional isomorphism. In the first chapter the thesis examines a literature review and the related research questions, the objective and detailed explanation of the case study method and research design. In the second chapter the thesis elaborates on the thesis’ fundamental theory of new institutionalism and the introduction of the Europol Agency. These two chapters are followed by the research itself, which examines the engagement of the Czech Republic in Europol in three areas (legislative/non legislative, structure and reports) at three levels of response – the national level, the level of Czech National Police and Czech Customs Administration. The author concludes that the two main forms of institutional isomorphism in case of the engagement of the Czech Republic in Europol are mimetic and coercive. After that the author elaborates on how exactly these two forms view the engagement of the Czech Republic in Europol.
Klíčová slova: Czech Republic; Europol; institutionalism; sociological institutionalism; institutional isomorphism; international police cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73561/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: