Born global firmy v sektoru 3D tisku

Název práce: Born global firmy v sektoru 3D tisku
Autor(ka) práce: Sauber, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnotit kontext a příčiny růstu vybraných firem, které jsou typickými zástupci born globals, případně vykazují alespoň některé z klíčových znaků born globals. Přínosem práce je identifikace a analýza kritických faktorů pro úspěch těchto firem na zahraničních trzích, které následně mohou být využity jako doporučení pro další firmy, které by se rozhodly následovat tuto exportní strategii. Dalším přínosem je pak částečný a zejména kvalitativní vhled do odvětví 3D tisku v rámci ČR, které v současné době nemá vlastní klasifikaci. Není tak snadné tyto firmy správně identifikovat, a to ani jednotlivě pro další zkoumání, ani v rámci souhrnných statistik pro ucelený obraz o daném odvětví. Tato práce nabízí jeden z možných přístupů pro jejich identifikaci.
Klíčová slova: Born globals; 3D tisk; start-up; exportní strategie; podnikání; případová studie
Název práce: Born global companies in the 3D printing sector
Autor(ka) práce: Sauber, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to evaluate the context and reasons for the growth of selected firms that are typical representatives of born globals or exhibit at least some of the key characteristics of born globals. The contribution of the thesis is the identification and analysis of critical factors for the success of these firms in foreign markets, which can then be used as recommendations for other firms that would decide to follow this export strategy. Another contribution is the partial and especially qualitative insight into the 3D printing industry within the Czech Republic, which currently does not have its own classification. Thus, it is not easy to correctly identify these firms, either individually for further investigation or in aggregate statistics for a comprehensive picture of the industry. This paper offers one possible approach for their identification.
Klíčová slova: Born globals; 3D printing; start-up; export strategy; entrepreneurship; case study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2020
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: