Analýza trhu práce v okrese Písek v letech 2015-2021

Název práce: Analýza trhu práce v okrese Písek v letech 2015-2021
Autor(ka) práce: Bayernheimerová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lakotová, Lenka
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje trh práce v okrese Písek v letech 2015–2021, následně komparuje vybrané okresy Jihočeského kraje. Teoretická část definuje základní pojmy a koncepty související s trhem práce. Je popsán charakter pandemie koronaviru. Praktická část pracuje s databázemi ČSÚ, MPSV a ČSSZ. K vyhodnocení diferencí mezi jednotlivými okresy je použita srovnávací metoda, která ukazuje, že v komparaci s vybranými okresy je na tom trh práce v okresu Písek nejlépe. Dlouhodobě drží nejnižší podíl nezaměstnaných osob v kraji. Samotné město Písek vyniká velkým podílem malých a středních podniků. Stanovená hypotéza, že pandemie koronaviru negativně ovlivnila trh práce v okrese Písek je falsifikována, a to především díky dobrému podnikatelskému prostředí, podpůrným programům města Písek v době sílící pandemie a velkému stabilnímu zaměstnavateli v podobě průmyslové zóny Písek-Sever. Pro setrvání trhu v dobré kondici je nutné dále podporovat podnikatele, kteří jsou v důsledku vládních opatření omezeni. S příchodem koronavirové recese, bude právě průmyslová zóna hlavním podpůrným bodem pro udržení stability.
Klíčová slova: SARS-CoV-2; nezaměstnanost; trh práce; okres Písek; Jihočeský kraj; poptávka po práci; nabídka práce
Název práce: Labour Market Analysis of Písek District between 2015 and 2021
Autor(ka) práce: Bayernheimerová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lakotová, Lenka
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The present bachelor’s thesis analyses the Písek District’s labour market from 2015 to 2021, drawing comparisons between selected districts of the South Bohemian region. The underlying terminology and concepts pertaining to the issues of labour market are clearly defined in the theoretical part. Additionally, the character of the COVID-19 pandemic is scrutinised and described. Following the description of the fundamental theory, the practical part delves into the ČSÚ, MPSV and ČSSZ databases, using the comparative method to evaluate the differentiation between the particular districts. In comparison with the selected districts of the South Bohemian region, Písek District came out on top with regards to the labour market due to its keeping the unemployment rate lowest in the whole region, and abounding with small and medium-sized enterprises. The laid out hypothesis that the labour market had been adversely affected by the ongoing pandemic has been refuted on the account of the good entrepreneurial environment, Písek’s subsidy programmes and the industrial district Písek-Sever, offering stable job positions. So as to retain the good condition of the market, the continuity of the support for the entrepreneurs and businesses limited by the governmental restrictions is deemed necessary. It is the industrial zone that will prove to be the main supporting pillar of market stability at the time of the ensuing pandemic recession.
Klíčová slova: Písek District; South Bohemian region; labor demand; unemployment; SARS-CoV-2; labor supply; labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: