Analýza konkurence společnosti DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o

Název práce: Analýza konkurence společnosti DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o
Autor(ka) práce: Podsadny, Oleg
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bočková, Nina
Oponenti práce: Mísař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurence jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky DOCEO s.r.o. K této analýze jsou použité metody strategické analýzy. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány vymezením základních pojmů konkurence, konkurenceschopnosti a jednotlivých typů konkurence. Dále se práce zaměřuje na nástroje strategické analýzy a marketingový mix služeb. V praktické části je představená společnost DOCEO s.r.o. a jsou provedené analýzy makro a mikro okolí podniku a také vnitřních zdrojů podniku pomocí dat, získaných z Mystery Shoppingu a dotazníkového šetření. Vnější prostředí je analyzováno pomoci SLEPT analýzy a Porterova modelu 5 konkurenčních sil. Analýza vnitřních zdrojů je provedená metodou VRIO analýzy. Nalezené příležitostí, hrozby, silné a slabé stránky DOCEO jsou shrnuty ve SWOT analýze. V závěru jsou uvedená doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zlepšení pozice na trhu.
Klíčová slova: Konkurence; Strategická analýza; SLEPT analýza; Porterův model 5 konkurenčních sil; SWOT analýza; marketingový mix; Mystery Shopping
Název práce: Competition analysis of DOCEO - Language School with the right of state language examination, s.r.o
Autor(ka) práce: Podsadny, Oleg
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bočková, Nina
Oponenti práce: Mísař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis of the competition of a language school with the right of the state language exam DOCEO s.r.o. by using strategic analysis methods. The introductory chapters are devoted to defining the basic definitions of competition, competitiveness, and various types of competition. Furthermore, the work focuses on the tools of strategic analysis and marketing mix of services. The practical part consists of company introduction, macro and microenvironment analysis and analysis of internal resources of the company with the help of data obtained from Mystery Shopping and a questionnaire survey. The external environment is analyzed using SLEPT analysis and Porter's model of 5 competing forces. Analysis of internal resources is performed by VRIO analysis method. The opportunities, threats, strengths, and weaknesses are summarized in a SWOT analysis. In the end, there are recommendations to increase the company's competitiveness and improve its market position.
Klíčová slova: Competition; Strategic analysis; SLEPT analysis; Porter’s 5 competition forces; SWOT analysis; marketing mix; Mystery Shopping

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 10. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77638/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: