Umělecká rezidence ve 21. století: případová studie

Název práce: Umělecká rezidence ve 21. století: případová studie
Autor(ka) práce: Lacmanová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrová, Pavla
Oponenti práce: Světlíková, Adriana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce přináší komplexní pohled na fenomén uměleckých rezidencí pro scénická umění v mezinárodním i českém kontextu. Obor uměleckých rezidencí se dynamicky rozvíjí a posiluje svůj význam. Rezidenční pobyty umělců a kulturních profesionálů jsou nástrojem mobility a mezinárodní spolupráce, zasazují se o rozvoj kreativity a živého umění, přispívají k sociální změně i regeneraci lokalit a přináší potenciál ekonomického rozvoje. Práce mapuje současnou situaci oboru v České republice, analyzuje finanční nástroje podpory a skrze případovou studii předkládá konkrétní příklady dobré praxe uměleckých rezidencí. Identifikuje jejich přínosy a pozitivní externality, ale i bariéry v rozvoji oboru a doporučuje kroky ke zlepšení.
Klíčová slova: scénická umění; pozitivní externality; Umělecké rezidence
Název práce: Artist-in-Residence in the 21st century:
Autor(ka) práce: Lacmanová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrová, Pavla
Oponenti práce: Světlíková, Adriana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master´s Thesis provides a comprehensive view of the Artist-in-Residence phenomenon. It focuses on the Artists’ residencies for the Performing Arts in the international and Czech context. The field of Artists’ residencies has been developing dynamically and strengthening its importance. The Artists’ residencies are one of the mobility scheme for artists and cultural professionals providing them to cooperate internationaly. They contribute to the development of creativity and culutral field, to social change and the regeneration of areas and they can contribute to economic development as well. The Thesis maps the current situation of the topic in the Czech Republic and analyzes the financial instruments of support. In a Case Study it shows specific examples of good practices of the Artists’ residencies in Czechia. It identifies their benefits and positive externalities as well as barriers to the development and it gives some recommendations for improvements.
Klíčová slova: Performing Arts; positive externalities ; Artist-in-Residence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: