Zpoplatnění železniční infrastruktury v relaci Rotterdam – Praha

Název práce: Zpoplatnění železniční infrastruktury v relaci Rotterdam – Praha
Autor(ka) práce: Janovský, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce definuje primární cíl, kterým je provést rozklad, rozbor a analýzu zpoplatnění železniční a silniční infrastruktury v relaci Praha-Rotterdam. K dosažení cíle jsou použity sekundární zdroje veřejné povahy. Aplikační část se věnuje popisu tras po železnici a silnici spolu s jejich srovnáním. Pozornost je věnována i konkrétním dopravcům v jednotlivých zemích zkoumané trasy. Poslední oddíl aplikační části aplikuje systémy zpoplatnění pro Českou republiku, Německo a Nizozemsko. Závěr aplikační části představuje srovnání zpoplatnění železnic a silnic v jednotlivých zemích. Teoreticko-metodologická část je věnována teoretickému podkladu týkající se železnice především v návaznosti na interoperabilitu jako je rozchod kolejí či zdroje hnací energie. Teoretická část dále zahrnuje legislativní rámec provozování železniční dopravy, poplatky a technologie výběru těchto poplatků.
Klíčová slova: Česká republika; Německo; silnice; zpoplatnění; železnice; poplatky; Nizozemsko
Název práce: Charging of railway infrastructure in the Rotterdam – Prague route
Autor(ka) práce: Janovský, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis defines the primary goal, which is to perform the decomposition and analysis of railway and road infrastructure charging in the Prague – Rotterdam route. Secondary sources of public nature are added to achieve this objective. The application part is devoted to the description of the route by rail and road together with their comparison. Attention is also paid to specific carriers in individual countries of the investigated route. The last part of the application part is devoted to the application of charging systems for the Czech Republic, Germany and the Netherlands. The conclusion of the application part is a comparison of railway and road charging in individual countries. The theoretical and methodological part is devoted to the theoretical basis regarding railways, especially in relation to interoperability such as track gauge or sources of driving energy. The theoretical part also includes the legislative framework for the operation of rail transport, charges and technology for collecting these fees.
Klíčová slova: Germany; tolls; Czech republic; charging; railways; roads; Netherlands

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 1. 2021
Datum podání práce: 24. 1. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76450/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: