Analýza služeb v mezinárodní autobusové dopravě

Název práce: Analýza služeb v mezinárodní autobusové dopravě
Autor(ka) práce: Ostapenko, Natalia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší kvalitu poskytovaných služeb společností Flixbus s.r.o. v mezinárodní autobusové dopravě. Cílem této práce je uvést požadavky k provozování mezinárodní autobusové dopravy na území České republiky a Spolkové republiky Německo a zhodnotit kvalitu služeb, které poskytuje dopravce Flixbus s.r.o. na mezinárodních spojích. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření u 100 respondentů a výsledky ukazují na určité problémy, které brání společnosti zlepšovat svoji pozici na trhu. V závěru jsou formulována konkrétní doporučení pro společnost, která by mohla být základem pro stabilizaci vývoje poptávky cestujících a zvýšení spokojenosti zákazníků s kvalitou služeb společnosti oproti jejím konkurentům.
Klíčová slova: mezinárodní autobusová doprava; Flixbus s.r.o.; kvalita poskytovaných služeb; problematika mzdy řidičů; legislativa v mezinárodní autobusové dopravě; členění autobusové dopravy
Název práce: Analysis of services provided in international bus transportation
Autor(ka) práce: Ostapenko, Natalia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis addresses the quality of services provided by Flixbus s.r.o. in international bus transportation. The aim of this work was to acquaint readers with the requirements for the operation of international bus transport in the Czech Republic and Germany and to evaluate the quality of services provided by the carrier Flixbus s.r.o. on international routes. The evaluation was based on a questionnaire survey of 100 respondents and the results show pitfalls that prevent companies from improving their market position. In the end, specific recommendations are formulated for the company, which could be the basis for stabilizing the development of passenger demand and increasing customer satisfaction with the quality of the company's services compared to its competitors.
Klíčová slova: legislation in international bus transport; international bus transportation; issues of drivers' wages; Flixbus s.r.o.; quality of provided services; divisions of bus transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2021
Datum podání práce: 4. 1. 2022
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76520/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: