Analýza asymetrického vlivu spotřeby energie na přidanou hodnotu v odvětvích vybraných zemí Evropské unie

Název práce: Analýza asymetrického vlivu spotřeby energie na přidanou hodnotu v odvětvích vybraných zemí Evropské unie
Autor(ka) práce: Uherková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Znečišťování životního prostředí se v posledních letech zrychluje, a proto se stalo důležitým tématem v Evropské unii. Jedním z faktorů, které mohou zpomalit globální oteplování, je snížení výroby a spotřeby neobnovitelných zdrojů energie. Otázkou je, jak by případná redukce spotřeby energie ovlivnila hospodářský růst v zemích Evropské unie. Předmětem práce je zkoumání vlivu spotřeby energie na přidanou hodnotu v daných odvětvích ve vybraných zemích Evropské unie v letech 1999–2009. K analýze je použita penalizovaná kvantilová regrese s fixními efekty, jejíž výsledky jsou porovnány s klasickým modelem s fixními efekty. Z výsledků obou metod vyšlo najevo, že spotřeba energie pozitivně ovlivňuje přidanou hodnotu. Zároveň byl odhadnut i opačný vztah mezi proměnnými, z jehož výsledků vyplývá, že přidaná hodnota má také pozitivní efekt na spotřebu energie. Vedlejším sledovaným vztahem byl vliv energeticky intenzivních odvětví na přidanou hodnotu. Z odhadů vyplývá, že tato odvětví mají negativní vliv na přidanou hodnotu. Testováním bylo dále zjištěno, že kvantilový efekt spotřeby energie na přidanou hodnotu nepřevládá. Z toho vyplývá, že je tento efekt symetrický. Podle zjištěných závislostí mezi proměnnými jsou navržena politická doporučení ohledně spotřeby energie tak, aby byl zachován hospodářský růst a zároveň se zpomalilo znečišťování ovzduší.
Klíčová slova: spotřeba energie; kvantilová regrese; energeticky intenzivní sektory; panelová data
Název práce: Analysis of the asymmetric effect of energy consumption on value added in sectors of selected European Union countries
Autor(ka) práce: Uherková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Environmental pollution has accelerated in recent years and has therefore become an important issue in the European Union. One of the factors that can slow down global warming is to reduce the production and consumption of non-renewable energy sources. The question is how would possible reduction in energy consumption affect economic growth in the countries of the European Union. The subject of this paper is to investigate the impact of energy consumption on value added in given sectors in selected European Union countries in the period 1999-2009. A penalized quantile fixed effects regression is used for the analysis and the results are compared with a classical fixed effects model. The results of both methods show that energy consumption has a positive impact on value added. At the same time, the inverse relationship between the variables was also estimated and the results show that value added has a positive effect on energy consumption. Meanwhile, a secondary relationship observed in this thesis was the effect of energy intensive industries on value added. The estimates show that these sectors have a negative effect on value added. Further testing revealed that the quantile effect of energy consumption on value added is not dominant. Therefore, it implies that this effect is symmetrical. According to the observed dependencies between the variables, policy recommendations on energy consumption are suggested to maintain economic growth while slowing down environmental pollution.
Klíčová slova: energy consumption; quantile regression; energy intensive industries; panel data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2022
Datum podání práce: 22. 4. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: