Fenomén dezinformací v medicíně

Název práce: Fenomén dezinformací v medicíně
Autor(ka) práce: Nováková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem dezinformací, které se týkají témat ze zdravotnictví z pohledu široké veřejnosti. Cílem práce je popsat a historicky zařadit dezinformace a analyzovat boj proti lživým zprávám v oblasti zdravotnictví. Teoretická část práce se věnuje dezinformacím z různých úhlů pohledu. Dává si za úkol definovat, co to dezinformace je a jak tenká je hranice mezi souvisejícími pojmy jako například misinformace, malinformace atd. Dále zasazuje původ dezinformací a jejich šíření do historického kontextu. Zároveň popisuje prostředky, kterými lze proti dezinformacím bojovat a kdo je za dezinformátory označován. Praktická část práce se věnuje analýzám webů bojujícím proti dezinformacím v souvislosti s pandemií COVID-19, které spravuje a spravovalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Tato analýza je doplněna o porovnání s jinými evropskými státy a dalšími opatřeními, které během infodemie nastaly.
Klíčová slova: dezinformace; zdravotnictví; COVID-19; hoax; Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Název práce: The phenomenon of disinformation in medicine
Autor(ka) práce: Nováková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the topic of misinformation concerning health care issues from the perspective of the general public. The aim of the thesis is to describe and historically classify disinformation and analyze the fight against medical fake news. The theoretical part of the thesis deals with disinformation from different perspectives. It sets out to define what disinformation is and how thin the line is between related terms such as misinformation, malinformation, etc. It also places the origins of fake news and its spread in a historical context. It also describes the means by which disinformation can be countered and who is labelled as a disinformer. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of websites fighting disinformation in the context of the COVID-19 pandemic, which are managed and administered by the Ministry of Health of the Czech Republic. This analysis is complemented by a comparison with other European countries and other measures that occurred during the infodemic.
Klíčová slova: disinformation; healthcare; COVID-19; hoax; Ministry of Health of the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 7. 2021
Datum podání práce: 7. 5. 2022
Datum obhajoby: 17. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: