Farmářské trhy jako součást lokální a regionální kultury

Název práce: Farmářské trhy jako součást lokální a regionální kultury
Autor(ka) práce: Zápotocká, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce jsou farmářské trhy, jejich význam z hlediska ekonomiky, vztahu ke spotřebiteli a významu pro farmáře a pěstitele. Cílem bakalářské práce je prozkoumat sociokulturní skupinu nakupujících na farmářských trzích, zjistit jejich motivaci k nákupu na farmářských trzích a zhodnotit motivaci trhovců na farmářských trzích prodávat. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a za pomocí hloubkových osobních rozhovorů. V teoretické části práce jsem se zaměřila na výhody farmářských trhů, dále na související trendy, jako je bedýnkový systém nebo prodej ze dvora, postup založení farmářských trhů a vliv pandemie Covid-19 na provoz farmářských trhů. Z výsledků mého šetření vyplývá, že rozhodujícím faktorem pro zákazníky pro nákup na farmářských trzích je především lepší chuť nebo kvalita farmářských produktů, podpora lokálních farmářů a celková atmosféra farmářských trhů. Podařilo se mi také zjistit, že pro většinu návštěvníků nehraje cena farmářských produktů velkou roli při výběru nakupovaného zboží. Výzkum také ukázal, že největší motivací farmářů prodávat své výrobky na farmářském trhu je především vztah a přímý kontakt se zákazníky.
Klíčová slova: alternativní potravinové sítě; farmářské trhy; tržiště
Název práce: Farmers' markets as part of local and regional culture
Autor(ka) práce: Zápotocká, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis is farmers markets, their importance in terms of economics, consumer relations and importance for farmers and growers. The aim of the bachelor thesis is to examine the socio – cultural group of shoppers in farmers markets, to find out their motivation to buy in farmers markets and to evaluate the motivation of marketers to sell in farmers markets. The research was conducted using a questionnaire survey and in-depth interviews. In the theoretical part of the work I focused on the benefits of farmers markets, related trends such as the box system or sales from the yard, the process of establishing farmers markets and the impact of the Covid-19 pandemic on the operation of farmers markets. The results of my survey show that the decisive factor for customers to buy at farmers markets is above all the better taste or quality of farmers products, the support of local farmers and the overall atmosphere of farmers markets. I also managed to find out that for most visitors the price of farm products does not play a big role in choosing the goods purchased. Research has also shown that the biggest motivation for farmers to sell their products on the farmers market is primarily the relationship and direct contact with customers.
Klíčová slova: alternative food networks; marketplaces; farmers markets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: