Dynamika ceny zlata za různých ekonomických podmínek

Název práce: Gold price dynamics under differing economic conditions
Autor(ka) práce: Vodolahin, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Security and preservation of their savings are of interest to every person. Due to rising inflation, high-interest rates, and escalation of the political situations, people are increasingly thinking about investments to preserve their assets. However, stocks, bonds, and currencies will not always be able to help with this task in problematic times. Thus, the goal of this thesis is to determine whether gold can be considered a safe haven asset in periods of economic recessions. The theoretical part focuses on the causal relationships between the gold price and such variables as the Consumer Price Index of 3 countries: the United States, Germany, and Great Britain, Spot Crude Oil Prices, and Interest Rates of the USA, Great Britain, and Germany. The review of relations is based on the analysis of the scientific works of other authors. A more detailed analysis of the relationship between variables was carried out using an Ordinary Least Squares (OLS) regression model over different time periods. The results showed that the demand for gold and its price increased despite the problematic times. However, gold price changes are not always explained by the same variables as in previous periods. This analysis has potential for future research with the use of different tools to show a complete picture of the influence of elements on the price of gold.
Klíčová slova: Economic Recessions; OLS model; Causal Relationship; Gold price; Impact on the price of gold
Název práce: Dynamika ceny zlata za různých ekonomických podmínek
Autor(ka) práce: Vodolahin, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Přestože je uznání zlata obtížné vyhodnotit, protože téměř každá osoba v jakémkoli rohu světa bude schopna vysvětlit, co je zlato a proč je tak cenné , hodnotu tohoto aktiva je velmi obtížné předvídat a analyzovat. Historicky po tisíciletí zlato sloužilo jako univerzální ekvivalent, dokud nebylo nahrazeno penězi. Obliba zlata je z velké části dána jeho chemickými vlastnostmi, které u jiných drahých kovů nenajdete. Hlavním faktem popularity je, že to nelze zfalšovat. O jeho akumulaci se tak zajímali nejen lidé, ale i státy. Skutečnost, že akumulace zlata byla spojena nejen s mocí a materiálem, ale také s touhou chránit svoje aktiva v neklidné době, byla uvedena v práci v letech 1970 až 2021. Сílem práce bylo analyzovat cenu na zlato v obtížných dobách, zejména pro kontrolu kauzálného vztahu mezi cenou zlata a takovými proměnnými, jako jsou ceny ropy, úrokové sazby, volatilita trhu a spotřebitelské ceny.. Odpověď na hlavní otázku, zda lze zlato považovat za obranné aktivum během období ropné krize v roce 1973, finanční krize v roce 2008 a nedávného vážného hospodářského poklesu spojeného s pandemií Covid-19. Období ropné krize z roku 1973 je jednou z nejvýznamnějších událostí druhé poloviny 20. století spojenou s ropným embargem, kdy se země OPEC rozhodly zakázat dodávky ropy do Spojených států a jejich spojenců (Kanada, Japonsko, Nizozemsko a Spojené království) byla přijata v reakci na americkou vojenskou pomoc Izraeli v Egyptě a Sýrii. Analýza dat v tomto období ukázala, že ceny ropy a spotřebitelské ceny obou zemí, Německa a USA, měly významný dopad na zvýšení poptávky po zlatě, za předpokladu zvýšení cen zlata. Nárůst hodnot těchto proměnných vedl ke zvýšení ceny zlata v období 1970–1975. Navíc nelze říci, že změna CPI Velké Británie povede ke změně ceny zlata. . Finanční krize v roce 2008 vedla k prudkému poklesu hlavních ekonomických ukazatelů ve většině rozvinutých zemí, které následně vyrostly v globální recesi (zpomalení) ekonomiky. Vliv klíčových proměnných na cenu zlata byl následující: zvýšení cen ropy, CPI Německa a úrokové sazby ve Spojených státech měly pozitivní dopad na cenu zlata.. Zatímco cena zlata rychle klesla se zvýšením úrokových sazeb ve Velké Británii Ekonomický pokles během pandemie Covid-19 byl rychlý a hluboký. Při pohledu na čtvrtletní údaje, klesl globální objem výroby asi třikrát více než během globální finanční krize v roce 2008 a dvakrát rychlejí. V experimentu bylo zvažováno 7 nezávislých proměnných a pouze 3 z nich se ukázaly jako významné a vykazovaly kauzální vztah k ceně zlata. Navíc pouze CPI USA mělo pozitivní dopad na cenu zlata. Zatímco nárůst volatility trhu a britského indexu spotřebitelských cen byl doprovázen poklesem cen zlata. Závěr po analýze tří období spočívá v tom, že se poptávka po zlatě a jeho ceně zvýšila, navzdory problematickým dobám. Změny ceny zlata však nejsou vždy vysvětlovány stejnými proměnnými jako v předchozích obdobích. Z výsledků je možné uvažovat o myšlence, že zlato by v uvažovaných obdobích mohlo hrát roli defenzivního aktiva. Existuje potenciál pro budoucí výzkum. Podrobnější studium vztahu mezi cenou zlata a dalšími prvky je možné, protože výsledky této práce ukázaly, že prvky uvažované v regresi nevykazovaly vždy významné koeficienty. Použití dalších modelů a regresí tedy pomůže ukázat úplný obrázek o vlivu prvků na cenu zlata.
Klíčová slova: Kauzální vztah; Vliv na cenu zlata; Ekonomické recese; Cena zlata; Model OLS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2022
Datum obhajoby: 16. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: