Udržitelnost organizace významných sportovních akcí a propojení na partnery

Název práce: Udržitelnost organizace významných sportovních akcí a propojení na partnery
Autor(ka) práce: Chvojka, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Šuman, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje v současné době významnému, ale i populárnímu tématu, a tím je udržitelnost a celkové snížení negativního dopadu na životní prostředí. V práci zasazuji udržitelnost do kontextu sportovní organizace. Cílem diplomové práce je vznik doporučení vycházející z výsledků dobré praxe a představující potenciálním partnerům možnost jejich využití při organizaci významných sportovních akcí a možnosti navázání partnerů na tyto aktivity. Pro sběr dat jsem využil metodu dotazníkového šetření a následný upřesňující rozhovor s vybranými osobami z řad respondentů. Odpovědi z dotazníkového šetření a podklady z následných rozhovorů mi umožnily blíže nahlédnout do organizace významných sportovních akcí zahraničních federací. Ze zjištěných informací jsem poté utvořil jednotlivá doporučení pro ekonomickou, sociální a dvanáct environmentálních oblastí udržitelnějšího organizování akcí. Tyto oblasti jsem pak doplnil o poznatky z praxe. Ze sesbíraného dotazníkového materiálu jsem také sepsal možnosti zapojení partnerů akce do environmentálních organizačních postupů a programů. Výsledkem diplomové práce jsou sepsaná doporučení pro organizátory a postupy, jimiž mohou dosáhnout eventu, který bude zaměřen na sledování a zlepšování všech činností v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních tak, aby vedl k pozitivnímu ovlivňování kvality životního prostředí, efektivity práce a rozvoji zúčastněných. Uvedeny jsou kroky vedoucí k navázání partnerů akce. K jednotlivým oblastem cirkulárního eventu jsou přidané i příklady dobré praxe vycházející ze zkušeností organizátorů významných sportovních akcí.
Klíčová slova: významné sportovní akce; Udržitelnost organizace; ekologie; florbal; enviromentální
Název práce: Sustainability of the organization of major sporting events and connection to partners
Autor(ka) práce: Chvojka, Petr
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Šuman, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with a currently important but also popular topic, and that is sustainability and the overall reduction of the negative impact on the environment. In my work I place sustainability in the context of a sports organization. The aim of the diploma thesis is to create recommendations based on the results of good practice and representing potential partners the possibility of their particiption in the organization of major sporting events and the possibility of activation of partners to these activities. For collecting the data, I used the method of a questionnaire survey and a subsequent more detailed interview with selected persons from among the respondents. The answers from the questionnaire survey and the data from the subsequent interviews allowed me to take a closer look at the organization of important sports events of foreign federations. From the information obtained, I created individual recommendations for the economic, social and twelve environmental areas of more sustainable organization of events. I then supplemented these areas with practical knowledge. From the collected questionnaire material, I also wrote down the possibilities of activation the event's partners in environmental organizational procedures and programs. The result of the diploma thesis are written recommendations for organizers and procedures by which they can achieve an event that will focus on monitoring and improving all activities in the economic, social, environmental fields so as to affect the quality of the environment and health of participants. The steps leading to the establishment of event partners are listed. Examples of good practice based on the experience of the organizers of major sporting events are added to the individual areas of the circular event.
Klíčová slova: Sustainability of the organization; major sporting events; floorball; ecology; sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: