Současný stav využívání památkových objektů typu zámek

Název práce: Současný stav využívání památkových objektů typu zámek
Autor(ka) práce: Kadlecová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje jednotlivým způsobům využití zámeckých objektů, ať už z pohledu edukativního, tak i komerčního a porovnává přístupy nazírání na památkové objekty v těchto dvou rovinách. Nejprve je téma práce zařazeno do obecného kontextu kulturního dědictví a jeho interpretace v České republice a do kontextu kulturního cestovního ruchu se zaměřením na využíváním památkových objektů v turismu. Hlavním úkolem této diplomové práce je zmapovat možné formy využívání památkových objektů typu zámek, které jsou v současné době v tuzemsku uplatňovány, s cílem zpracovat zjištěné výstupy a vytvořit vodítko pro majitele zámků formou doporučení v podobě tabulky k určení jednotlivých služeb pro daný typ zámku.
Klíčová slova: kulturní dědictví; využití památek; Zámecké objekty ; Genius Loci; kulturní cestovní ruch; komercionalizace památek
Název práce: Current use of castle-type heritage monuments
Autor(ka) práce: Kadlecová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with individual ways of using castle buildings, both from an educational and commercial point of view and compares approaches to understanding cultural heritage in these two levels. First, the topic of the thesis is included in the general context of cultural heritage and its interpretation in the Czech Republic and in the context of cultural tourism, focusing on the use of monuments in tourism. The main task of this diploma thesis is to map possible forms of use of monuments of the castle type, which are currently used in the Czech Republic, in order to process the identified outputs and create a guide for castle owners in the form of a table of recommendations for determining the range of services for a given type of castle.
Klíčová slova: Castles ; use of cultural heritage; Genius Loci; commercialisation of cultural heritage; cultural heritage tourism; cultural heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2020
Datum podání práce: 23. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74738/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: