Strategie malé rodinné likérky

Název práce: Strategie malé rodinné likérky
Autor(ka) práce: Žolnerčík, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou fungování rodinné likérky Žihadlo a následným určením vhodné budoucí strategie. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá současnými pojetími strategie a volbou vhodných metod pro analýzu oborového a vnitřního prostředí podniku. Praktická část obsahuje analýzu českého trhu, konkrétních částí podnikání a vlastní marketingový výzkum provedený metodou PAPI. Na základě analýzy byla vypracována analýza SWOT, ze které vyplynuly silné a slabé stránky podniku. Závěr obsahuje doporučení ohledně způsobů řešení nalezených problémů.
Klíčová slova: analýza vnitřního prostředí; analýza obecného okolí; SWOT analýza
Název práce: Strategy of small liqueur producer
Autor(ka) práce: Žolnerčík, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the analysis of the functioning of the family liqueur Žihadlo and the subsequent determination of a suitable future strategy. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with current concepts of strategy and the choice of appropriate methods for analyzing the industry and internal environment of the company. The practical part contains an analysis of the Czech market, specific parts of business and own marketing research conducted by the PAPI method. Based on the analysis, a SWOT analysis was prepared, which revealed the strengths and weaknesses of the company. The conclusion contains recommendations on ways to solve the problems found.
Klíčová slova: internal environment analysis; externat environment analysis; swot analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2021
Datum podání práce: 4. 7. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78005/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: