Postoje spotřebitelů k ekologické kosmetice a drogérii

Název práce: Postoje spotřebitelů k ekologické kosmetice a drogérii
Autor(ka) práce: Vávrová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá postojem generací k udržitelné a ekologické kosmetice a drogérii. Jak a čím mohou být jednotlivé generace ovlivněny při nákupu ekologických prostředků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé spotřebitelské generace, řada nejdůležitějších certifikátů, se kterými se spotřebitel může setkat na Českém trhu a také nejčastější škodlivé látky, které se v kosmetice a drogérii vyskytují. Na to navazují strategie ekologického marketingu, je zde rozebrán pojem greenwashing, a nakonec podrobný popis spotřebitelského chování. V praktické části jsou vyhodnocována data získaná z dotazníkového šetření a zhodnocení výsledků. Na zhodnocení výsledků navazují návrhy a doporučení, které rozebírají možné koncepty, které by se v budoucnosti dali použít.
Klíčová slova: ekologie; kosmetika a drogérie; generace; ekologický marketing; spotřebitelské chování; ekologické certifikáty
Název práce: Consumer Attitudes towards Organic Cosmetics and Drugstores
Autor(ka) práce: Vávrová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Elvíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the attitude of different generations towards sustainable and ecological cosmetics and drugstores. How and by what means can the different generations be influenced when purchasing eco-friendly products. The theoretical part describes the different consumer generations, a number of the most important certificates that a consumer can encounter on the Czech market and also the most common harmful substances that are found in cosmetics and drugstores. This is followed by organic marketing strategies, a discussion of the concept of greenwashing, and finally a detailed description of consumer behaviour. In the practical part, the data obtained from the questionnaire survey are evaluated and the results are assessed. The evaluation of the results is followed by suggestions and recommendations that discuss possible concepts that could be used in the future.
Klíčová slova: Ecology; Cosmetics and drugstore; Generation; Ecological marketing; Consumer behaviour; Eco-certificates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77805/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: