Mohou kryptoměny nahradit korunu (fiat měnu) a co k tomu potřebují?

Název práce: Mohou kryptoměny nahradit korunu (fiat měnu) a co k tomu potřebují?
Autor(ka) práce: Pur, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sudzina, František
Oponenti práce: Perzina, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu moderní doby – kryptoměnám. Je zaměřena na jejich podstatu a využití, přičemž snahou je porovnat je s fiat měnami. Cílem teoretické části práce je nabídnout vhled do problematiky a vymezit základní teoretická východiska. Teoretická část je uvedena historií měn a vývojem kryptoměn. Dále je konkrétněji zaměřena na kryptoměny jako takové, přičemž bylo záměrem definovat klíčové pojmy, kterými jsou na příklad „digitání měna“, „forks“ a „blockchain“. Práce je koncipována tak, aby byl popsán jednak postoj státu k tomuto trendu v souladu s aktuálními odbornými zdroji a tak, aby byly představeny i možné limity kryptoměn z pohledu odborníků, kteří se problematikou zabývají. Průzkumná část práce předkládá kvantitativní šetření a jeho závěry, které navazují na teoretický rámec práce. Celý design průzkumu je postaven na kvantitativním dotazníkovém šetření, které přináší odpověď na hlavní výzkumnou otázku, a to, zda „kryptoměny mohou nahradit fiat měny“. Pro účel kvantitativního šetření byl využit nestandardizovaný elektronický dotazník vlastní tvorby, jehož struktura se opírá o publikace vydané ve vědeckých databázích, ale vychází na příklad také z Technology Acceptance Modelu a dotazníku Big Five Inventory. Cílovou skupinou, které byl dotazník distribuován, a která splňovala kritéria pro zařazení do průzkumu, byli členové skupin sociální sítě. Osloveno bylo 5 facebookových skupin s celkem cca 15 000 členy. Záměrem průzkumu bylo ověřit, jaký pohled respondenti zaujímají ve vztahu k hlavní výzkumné otázce: Zda kryptoměny mohou nahradit korunu - fiat měnu. Komparace odpovědí dotazníkového šetření se studiem odborné literatury zprostředkovává v závěru práce odpověď na hlavní výzkumnou otázku, a to, že v současné době fiat měnu není možné kryptoměnami nahradit. Je však nutné podotknout, že výsledky nelze zobecňovat. Výstup je vztažený k výzkumnému vzorku a tématu této práce. Přestože diplomová práce přináší zejména teoretický souhrn s nabídkou dalšího využití nástroje pro kvantitativní šetření – vlastního dotazníku, otevírá možnosti rozvedení průzkumného záměru a dalšího vědeckého bádání.
Klíčová slova: Big Five Inventory; Etatismus; fiat měna; kryptoměna; Technology Acceptance Model
Název práce: Can cryptocurrencies replace the Czech koruna (fiat currency) and what do they need?
Autor(ka) práce: Pur, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sudzina, František
Oponenti práce: Perzina, Radomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master’s thesis covers the current topic of modern times - cryptocurrencies. It focuses on their nature and use, while trying to compare them with fiat currencies. The aim of the theoretical part of the work is to offer insight into the issue and define the basic theoretical background. The theoretical part presents the history of currencies and the development of cryptocurrencies. Furthermore, it focuses more specifically on cryptocurrencies as such, with the intention of defining key terms such as "currency digitization", "forks" and "blockchain". The work is designed to describe the attitude of the state to this trend in accordance with current professional sources and to present the possible limits of cryptocurrencies from the perspective of experts who deal with the issue. The exploratory part of the work presents a quantitative survey and its conclusions, which follow the theoretical framework of the work. The whole design of the survey is based on a quantitative questionnaire survey, which provides an answer to the main research question, whether "cryptocurrencies can replace fiat currencies". the quantitative survey, a non-standardized electronic questionnaire of own creation was used, the structure of which is based on publications published in scientific databases, but is also based, for example, on the Technology Acceptance Model and the Big Five Inventory questionnaire. The target group to which the questionnaire was distributed, and which met the criteria for inclusion in the survey were members of social network groups. 5 Facebook groups with a total of about 15,000 members were addressed. The aim of the survey was to verify the view of respondents in relation to the main research question: Whether cryptocurrencies can replace the crown - fiat currency. The comparison of the answers to the questionnaire survey with the study of the literature mediates in the conclusion of the thesis the answer to the main research question, namely that currently fiat currency cannot be replaced by cryptocurrencies. However, it should be noted that the results cannot be generalized. The output is related to the research sample and the topic of this work. Although the diploma thesis provides mainly a theoretical summary with an offer for further use of the tool for quantitative research - its own questionnaire, it reveals the possibility of expanding the research plan and further scientific
Klíčová slova: Big Five Inventory; Technology Acceptance Model; fiat currency; cryptocurrency; Statism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2021
Datum podání práce: 2. 7. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78666/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: