Příčiny zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a jejich vliv na internalizaci souvisejících mezinárodních norem ve vybraných státech

Název práce: Příčiny zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a jejich vliv na internalizaci souvisejících mezinárodních norem ve vybraných státech
Autor(ka) práce: Burešová, Jana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk; Staníčková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Využívání dětských vojáků v ozbrojených konfliktech je považováno za jednu z nejhorších forem dětské práce a zároveň za hrubé porušování lidských práv. Přestože mezinárodní právo tuto otázku řeší poměrně obsáhle a samotná norma zákazu rekrutování a využívání dětí v ozbrojených konfliktech začala vznikat před více než třiceti lety, její implementace do vnitrostátního práva mnohdy zaostává. Cílem této disertační práce je proto identifikovat faktory z politické, ekonomické, sociální, vojenské a environmentální oblasti, které by mohly mít vliv na úspěšné prosazování a uplatňování této normy ve státech, kde využívání dětských vojáků stále přetrvává. Za účelem odstranění současných mezer výzkumu a doplnění odlišné perspektivy byla použita kombinace kvantitativní (shluková analýza) a kvalitativní metody analýzy (vícepřípadová studie). Shluková analýza umožnila zohlednit aspekty, které by byly při využití pouze kvalitativní metody obtížně interpretovatelné. Aplikace vícepřípadové studie vedla k detailnějšímu rozpracování výstupů shlukové analýzy u čtyř vybraných států a identifikovala rysy, které mohly mít u těchto států vliv na internalizaci normy zákazu rekrutování a využívání dětských vojáků. Nezbytným předpokladem internalizace byly zejména politické faktory ovlivňující na vnitropolitickou situaci ve zkoumaných zemích. Ochota k řešení této otázky závisela také na stavu ekonomiky, míře chudoby, bezpečnostních hrozbách (včetně propuknutí/eskalace konfliktu a množství uprchlíků a vnitřně přesídlených osob), dostupnosti vzdělání a dětské práci.
Klíčová slova: hrubé porušování lidských práv; válečné zločiny; kaskáda normy; internalizace normy; shluková analýza; vícepřípadová studie; norma zákazu rekrutování a využívání dětských vojáků; norma individuální trestní odpovědnosti
Název práce: Reasons for child usage in armed conflicts and their impact on internalisation of related international norms in selected states
Autor(ka) práce: Burešová, Jana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk; Staníčková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The use of child soldiers in armed conflicts is considered one of the worst forms of child labour a grave violation of human rights. Even though the international law addresses this issue rather extensively and the norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers in armed conflicts emerged more than thirty years ago for the first time, its implementation into domestic law has fallen behind. The aim of this dissertation is to identify political, economic, social, military, and environmental characteristics that could have had an impact on successful enforcement and use of this norm within states where the utilization of child soldiers persists. To eliminate contemporary research gaps and incorporate different perspectives, combination of quantitative (cluster analysis) and qualitative methods of analysis (multi-case study) was used. The cluster analysis allowed the consideration of aspects difficult to interpret with qualitative method only. For four selected states facing the persisting use of child soldiers, the multi-case study further developed outcomes of the cluster analysis and identified features with potential impact on internalisation of the norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers. In particular, the prerequisite of the internalisation were political characteristics affecting domestic political situation in examined countries. The willingness to deal with this issue often depended on the economy, poverty rate, security threats (including outbreak/escalation of the conflict and number of refugees and internally displaced persons), access to education, and child labour.
Klíčová slova: war crimes; norm cascade; norm internalisation; grave violations of human rights; cluster analysis; multi-case study; norm prohibiting the recruitment and use of child soldiers; norm of individual criminal responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2015
Datum podání práce: 5. 9. 2022
Datum obhajoby: 20. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: