Analýza procesů okresního fotbalového svazu

Název práce: Analýza procesů okresního fotbalového svazu
Autor(ka) práce: Filip, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Smrčka, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je nalézt a zmapovat procesy, které jsou na Okresním fotbalovém svazu Praha Západ. První kapitola práce se věnuje rešerši dostupné literatury a popisu vybraných metod. Druhá kapitola se věnuje definování klíčových pojmů pro potřeby této práce. Třetí kapitola ukazuje možnosti, jak přistoupit ke sběru dat. Zároveň popisuje vhodnost jednotlivých přístupů pro potřeby této práce. Praktická část, ve čtvrté kapitole, obsahuje sběr dat o procesech z organizace. Dochází zde k modelování získaných procesů, které byly nalezeny na základě rozhovorů.
Klíčová slova: proces; informační systém; organizace; fotbal; model
Název práce: Process analysis of district football association
Autor(ka) práce: Filip, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jakub
Oponenti práce: Smrčka, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find and to chart processes which are found at the Okresní fotbalový svaz Praha Západ (district football association Prague west). The first chapter of the thesis is devoted to research of accessible literature and a description of chosen methods. Second chapter is dedicated to defining key terms for the thesis' use. The third chapter shows possibilities of collecting data, as well as describes suitability of individual approaches for the thesis' use. The practical part, in the fourth chapter, contains collecting data of the process in the organization. It comes with process modelling which were found during interviews.
Klíčová slova: process; information system; football; organization; model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2019
Datum podání práce: 5. 12. 2022
Datum obhajoby: 19. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: