Porovnání strategie marketingové komunikace na sociálních sítích Národní galerie v Praze s vybranými benchmarky

Název práce: Porovnání strategie marketingové komunikace na sociálních sítích Národní galerie v Praze s vybranými benchmarky
Autor(ka) práce: Khudyakova, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Boučková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována analýze obsahového marketingu moderních muzeí na sociálních sítích. Hlavním cílem je porovnat strategii Národní galerie v Praze s muzei jako Tate a Rijksmuseum, která jsou považována za lídry v oblasti komunikace s veřejností a dlouhodobě využívají digitální kanály k interakci s veřejností. Teoretická část práce popisuje kontext, ve kterém muzea v České republice existují: zkoumá ekonomické a právní rysy jejich činnosti. V další kapitole se autorka zabývá teorií marketingu umění a rysy využívání sociálních sítí muzei. Podrobněji je rozebrána teorie obsahového marketingu. Třetí kapitola teoretické části je věnována benchmarkingu a problematice hodnocení výkonnosti muzeí. V praktické části autorka analyzuje obsah tří vybraných muzeí srovnáním kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Na základě hodnocení jsou navrženy možnosti pro zlepšení a rozvoj komunikace Národní galerie na sociálních sítích.
Klíčová slova: Benchmarking; Obsahový marketing; Sociální sítě; Muzeum; Online marketing
Název práce: Comparison of marketing communication strategy on social networks of the National Gallery in Prague with selected benchmarks
Autor(ka) práce: Khudyakova, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Boučková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is devoted to the analysis of content marketing of modern museums on social networks. The main goal is to compare the strategy of the National Gallery in Prague with museums such as the Tate and the Rijksmuseum, which are considered leaders in the field of communication with the public and have long used digital channels to interact with the public. The theoretical part of the thesis describes the context in which museums exist in the Czech Republic: the economic and legal features of their activities. In the next chapter, the author deals with the theory of art marketing and the features of using social networks in museums. The theory of content marketing is discussed in more detail. The third chapter of the theoretical part is devoted to benchmarking and the issue of evaluating the performance of museums. In the practical part, the author analyzes the content of three selected museums by comparing qualitative and quantitative indicators. Based on the evaluation, opportunities for improving and developing the National Gallery’s communication on social networks are proposed.
Klíčová slova: Online marketing; Content marketing; Social networks; Benchmarking; Museum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: