Finanční management tanečních organizací

Název práce: Finanční management tanečních organizací
Autor(ka) práce: Krejčová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je definovat specifika finančního managementu neziskových organizací a jak se liší, pokud mají formu neziskové nebo ziskové organizace s užším zaměřením na neziskovou organizaci TC R.A.K. Teoretická část popisuje teorii finančního managementu neziskových organizací a porovnání, v čem se liší od finančního managementu v ziskovém sektoru. V praktické části je následně rozebrán rozhovor k případové studii. Jako výzkumná metoda byl použit přístup kvalitativního výzkumu formou případové studie. Výsledkem práce je, že tanečních NNO je přibližně desetkrát více než ziskových.
Klíčová slova: Finanční plán; Fundraising; Taneční organizace ; TC R.A.K. ; Neziskové organizace ; Finanční management
Název práce: Financial management of dance organizations
Autor(ka) práce: Krejčová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to define the specifics of financial management of non-profit organizations and how they differ if they have the form of a non-profit or for-profit organization with a narrower focus on the non-profit organization TC R.A.K. The theoretical part describes the theory of financial management of non-profit organizations and a comparison of how it differs from financial management in the for-profit sector. In the practical part, the interview for the case study is then analyzed. A qualitative research approach in the form of a case study was used as a research method. The result of the work is that there are approximately ten times more dance non-profit organizations than profit organizations.
Klíčová slova: TC R.A.K.; Non-profit organizations; Financial management; Financial plan; Fundraising; Dance organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: