Tabáková závislost zaměstnanců a její dopad na podnik

Název práce: Tabáková závislost zaměstnanců a její dopad na podnik
Autor(ka) práce: Frýdl, Aleš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Pánková, Alexandra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tabákovou závislostí zaměstnanců a jejími dopady na podnik. Teoretická část má za cíl představit propojení tabákové závislosti a pracovního prostředí, vysvětlit závislost a zvlášť závislost tabákovou, potom ekonomickou zátěž, kterou společnosti, jedincům nebo podnikům způsobuje a možnosti její prevence. Na základě dotazníkového šetření a rozhovoru s majitelem podniku, ve kterém kouří 80 % zaměstnanců, zjišťuji reálné problémy způsobené tabákovou závislostí zaměstnanců a následně vytvářím podle mých rozhovorů s právničkou a epidemioložkou doporučený postup řešení podnikových problému vzniklých tabákovou závislostí, který zohledňuje dostupná řešení této problematiky v souladu se zákonem i s odborným lékařským doporučením.
Klíčová slova: závislost; tabák; nikotin; zaměstnanec ; kouření; cigarety; podnik; prevence
Název práce: Tobacco addiction of employees and its impact on the company
Autor(ka) práce: Frýdl, Aleš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Pánková, Alexandra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis explores employee tobacco addiction and its effects on the company. The theoretical part aims to present the connection between tobacco addiction and the work environment, to explain addiction and especially tobacco addiction, then the economic burden it causes to society, individuals or businesses and the possibilities of its prevention. On the basis of a questionnaire survey and a semi-structured interview with the owner of a business where 80% of employees smoke, I found out the real problems caused by employees' tobacco addiction. Then, based on my interview with a lawyer and an epidemiologist, I created a recommended procedure for solving business problems caused by tobacco addiction, which takes into account the available solutions to this problem in accordance with the law and professional recommendations.
Klíčová slova: addiction; tobacco; nicotine; employee; smoking; cigarettes; business; prevention

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80017/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: