Kapitálová struktura akciových společností a její determinanty

Název práce: Kapitálová struktura akciových společností a její determinanty
Autor(ka) práce: Pokorná, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá determinantami kapitálové struktury českých akciových společností z odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a zemědělství, lesnictví a rybářství. Cílem diplomové práce je identifikovat vliv zvolených firemních charakteristik na kapitálovou strukturu, respektive zadluženost, českých akciových společností ze zvolených odvětví. Sekundárním cílem je zjistit, která ze dvou teorií kapitálové struktury (trade-off theory, pecking order theory) je v kontextu české ekonomiky relevantní. Tyto cíle jsou naplněny prostřednictvím testování stanovených hypotéz s využitím korelační analýzy a vícenásobné lineární regrese. Výsledky ukazují, že rentabilita aktiv, podíl fixních aktiv na bilanční sumě a příležitosti k růstu jsou významnými determinantami kapitálové struktury zkoumaných společností. Zjištěno také bylo, že vliv determinant se v jednotlivých odvětvích liší. Zatímco ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu dominuje pecking order theory, v zemědělství se teorie doplňují. Diplomová práce rozšiřuje literaturu zejména v oblasti zkoumání jednotlivých odvětví.
Klíčová slova: Zpracovatelský průmysl; Zadluženost; Trade-off theory; Pecking order theory; Stavebnictví; Kapitálová struktura; Determinanta; Akciová společnost; Zemědělství
Název práce: Determinants of capital structure of joint-stock companies
Autor(ka) práce: Pokorná, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Kozáková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master thesis is focused on capital structure of czech joint stock companies operating in construction industry, manufacturing industry and agriculture. The objective of the master thesis is to identify influence of chosen determinants of capital structure on debt ratio of joint stock companies from the Czech Republic in three industries. Secondary objective is to find out which theory of capital structure (trade-off theory, pecking order theory) is relevant in czech context. These objectives are fulfilled through testing research hypothesis using correlation analysis and multiple linear regression. As results show profitability, fixed assets and growth are significant determinants of capital structure of surveyed joint stock companies. Findings also show, that influence of individual determinants differ by industry. While construction and manufacturing industries follow pecking order theory, capital structure of agriculture joint stock companies can be partially explained by pecking order theory, and partially by trade-off theory. Master thesis expands literature on capital structure in area of examining individual industries.
Klíčová slova: Capital structure; Trade-off theory; Pecking order theory; Joint-stock company; Manufacturing industry; Construction industry; Determinant; Agriculture; Debt ratio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: