Sekuritizace hrozby běloruského autoritářského režimu v rámci Evropské unie

Název práce: Sekuritizace hrozby běloruského autoritářského režimu v rámci Evropské unie
Autor(ka) práce: Mikšová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce vychází z konceptu sekuritizace, aplikovaného na problematiku autoritářských režimů. Klade si za cíl prozkoumat postoje Evropské unie vůči běloruskému autoritářskému režimu a následně zhodnotit, zda v letech 2020-2022 docházelo ze strany Evropské unie k sekuritizaci hrozby tohoto režimu. Zároveň si autorka pokládá doplňující otázku, zda byl sekuritizační proces úspěšný. V teoretické části se autorka zabývá vymezením konceptu sekuritizace, definováním sekuritizačního procesu a představením dílčích jednotek sekuritizace. Empirická část navazuje charakteristikou běloruského režimu a shrnutím faktografického kontextu tématu, jenž poskytne čtenáři základní orientaci v daném případu studie. Na základě událostí, které se odehrály v Bělorusku mezi lety 2020 a 2022, je diskurzivní analýzou vybraných dokumentů Rady Evropské unie a projevů Ursuly von der Leyenové a Josepa Borrella ilustrováno, zda byly projeveny snahy o sekuritizaci daného tématu. Poté se analýza zaměřuje na zhodnocení akceptace hrozby běloruského režimu publikem a posouzení mimořádných opatření přijatých v reakci na dění v Bělorusku. V závěru práce autorka dospěla k zjištění, že v letech 2020-2022 došlo ze strany Evropské unie k úspěšné sekuritizaci hrozby běloruského autoritářského režimu, a proto lze na veškeré výzkumné otázky odpovědět „ano“.
Klíčová slova: hrozba; Bělorusko; sekuritizace; Evropská unie; autoritářský režim
Název práce: Securitization of the Threat of the Belarusian Authoritarian Regime in the European Union
Autor(ka) práce: Mikšová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is based on the concept of securitization applied to the issue of authoritarian regimes. Its aim is to examine the European Union's stance on the Belarusian authoritarian regime and to assess whether the European Union securitized the threat of this regime between the years 2020 and 2022. At the same time, the author raises the complementary question of whether the securitization process had been successful. In the theoretical part, the author defines the concept of securitization, together with securitization process and introduces the units of securitization. The empirical part is followed by a description of the Belarusian regime and a summary of the factual context of the topic, which will provide the reader with a basic orientation of the case study. Based on the events that took place in Belarus between the year 2020 and 2022, a discursive analysis of selected documents of the Council of the European Union and speeches by Ursula von der Leyen and Josep Borrell illustrates whether there had been efforts to securitize the topic. The analysis then focuses on evaluating the audience's acceptance of the threat of the Belarusian regime and assessing the extraordinary measures taken in response to the events in Belarus. In the final part of the thesis, the author concludes that there had been a successful securitization of the threat of the Belarusian authoritarian regime by the European Union in the years from 2020 to 2022, and therefore all research questions can be answered "yes".
Klíčová slova: threat; European Union; authoritarian regime; Belarus; securitization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80952/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: