Zhodnocení interní komunikace v rychle rostoucí firmě

Název práce: Zhodnocení interní komunikace v rychle rostoucí firmě
Autor(ka) práce: Fučík, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Fárová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stylu interní komunikace ve vybrané rostoucí IT společnosti a její efektivitou. První část práce obsahuje teoretický popis principů interní komunikace s výčtem nejpoužívanějších kanálů a nástrojů a jejich vhodné použití s popisem nových trendů. Druhá část je věnována profilu firmy a její firemní kultuře v kontextu stylu interní komunikace. V třetí části práce autor pomocí polostrukturovaných rozhovorů s dvěma skupinami manažerů zkoumá stav interní komunikace ve zvolené firmě a porovnává vnímání komunikace těchto dvou skupin managementu. Pomocí dotazníkového šetření konfrontuje zjištěné výsledky s názorem všech zaměstnanců firmy. V závěru práce prezentuje autor doporučení zefektivnění interní komunikace na základě zjištěného stavu a teoretických předpokladů.
Klíčová slova: interní komunikace; strategie interní komunikace; komunikační kanály; komunikační nástroje; komunikační dovednosti; trendy
Název práce: Evaluation of internal communication in a rapidly growing company
Autor(ka) práce: Fučík, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Fárová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the evaluation of the style of internal communication in a selected growing IT company and its effectiveness. The first part of the thesis contains a theoretical description of the principles of internal communication with a list of the most used channels and tools and their appropriate use with a description of new trends. The second part is devoted to the profile of the company and its corporate culture in the context of the style of internal communication. In the third part of the work, the author uses semi-structured interviews with two groups of managers to examine the state of internal communication in the selected company and compare the perception of communication between these management groups. Using a questionnaire survey, he confronts the results found with the opinion of all the company's employees. At the end of the work, the author presents recommendations for streamlining internal communication based on the established state and theoretical assumptions.
Klíčová slova: internal communication; internal communication strategy; communication channels; communication tools; communication skills; trends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2021
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: