Československo/česko-britské hospodářské vztahy v letech 1989-2000

Název práce: Československo/česko-britské hospodářské vztahy v letech 1989-2000
Autor(ka) práce: Janata, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Burianová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá především analýzou hospodářsko-politických vztahů mezi Československem/Českem a Velkou Británií. V první části jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se zahraničního obchodu, včetně definice platební bilance. Druhá část se zaměřuje na hospodářský vývoj obou zemí v průběhu let, včetně přechodu Československa k demokracii a tržnímu hospodářství. Analýza zahraničního obchodu Československa/Česka zahrnuje i rozdíly mezi britskou a českou privatizací. Třetí část se zaměřuje na diplomaticko-ekonomické vztahy, včetně porovnání politik Václava Klause a Margaret Thatcherové, vliv britské politiky na politiku Československa/Česka, rozdíly v privatizaci a dopadu malé a velké privatizace na ekonomiku České republiky a upevňování politické moci v Československu. Hospodářské vztahy s Velkou Británií, zahrnující číselné ukazatele vzájemného obchodu, jsou podrobně zkoumány ve čtvrté a poslední části této práce.
Klíčová slova: hospodářské vztahy; Československo; Velká Británie; Margaret Thatcherová; Václav Klaus
Název práce: Czechoslovakian/Czech-British Economic Relations from 1989 to 2000
Autor(ka) práce: Janata, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovář, Martin
Oponenti práce: Burianová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper deals with the analysis of diplomatic-economic relations between Czechoslovakia/Czechia and Great Britain. The first section defines theoretical concepts related to foreign trade, including the definition of balance of payments. The second section focuses on the economic development of both countries over the years, including Czechoslovakia's transition to democracy and market economy. The analysis of Czechoslovakia/Czechia's foreign trade also covers differences between British and Czech privatization. The third section focuses on diplomatic-economic relations, including a comparison of the policies of Vaclav Klaus and Margaret Thatcher, the influence of British policy on Czechoslovakia/Czechia, differences in privatization, the impact of small and large privatization on the Czech economy, and the consolidation of political power in Czechoslovakia. Economic relations with Great Britain, including numerical indicators of mutual trade, are thoroughly examined in the fourth and final part of this paper.
Klíčová slova: Economic relations; Czechoslovakia; Great Britain; Margaret Thatcher; Vaclav Klaus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2023
Datum podání práce: 30. 7. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83919/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: