Analýza politiky fiskálního schodku Číny od reformy a otevření se v letech 1978 až 2021

Název práce: Analysis of China’s Fiscal Deficit Policy Since the Reform and Opening Up Between 1978 to 2021
Autor(ka) práce: Meng, Ziyan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Since the beginning of Reform and Opening Up, China has gradually introduced fiscal deficit policies with the aim of supporting economic growth, improving social welfare, and addressing challenges such as economic cyclical fluctuations. The aim of this thesis is to evaluate China's fiscal deficit policy between 1978 and 2021, and the focus of this thesis is the impact of fiscal deficits from 1978 to 2021 on household consumption, private investment, and economic growth. The study begins by thoroughly comparing fiscal policies between Western countries and China. It establishes a theoretical foundation by referencing existing fiscal deficit theories and research findings. The research encompasses the period from 1978 to 2021 and investigates China's fiscal revenue and expenditure trends. It also estimates the fiscal stance and impulses during this timeframe. Furthermore, the study conducts a qualitative analysis of China's fiscal budgeting process, revealing a lack of transparency. Notably, China's budget process differs significantly from that of the European Union, such as in the participants in the budget process, the budgetary framework, core budgetary institutions, transparency and accountability measures, as well as the size and sources of the budget. The thesis employs econometric models such as the Engle-Granger Cointegration and the Error Correction Model (ECM). The following conclusions have been drawn: (1) In the short run, the fiscal deficit had a positive but not significant effect on household consumption. (2) In the short run, the fiscal deficit had a positive but not significant effect on private investment. (3) In the short run, a fiscal deficit had a positive but not significant effect on economic growth.
Klíčová slova: Fiscal policy; Fiscal deficit; Financial revenue; Financial expenditure; Economic development; China
Název práce: Analýza politiky fiskálního schodku Číny od reformy a otevření se v letech 1978 až 2021
Autor(ka) práce: Meng, Ziyan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Od začátku reformy a otevírání se Čína postupně zavedla politiku fiskálního deficitu s cílem podpořit hospodářský růst, zlepšit sociální blahobyt a řešit problémy, jako jsou ekonomické cyklické výkyvy. Cílem této práce je zhodnotit čínskou politiku fiskálního deficitu v letech 1978 až 2021 a těžištěm této práce je dopad fiskálních deficitů v letech 1978 až 2021 na spotřebu domácností, soukromé investice a ekonomický růst. Studie začíná důkladným srovnáním fiskální politiky mezi západními zeměmi a Čínou. Vytváří teoretický základ odkazem na existující teorie fiskálního deficitu a zjištění výzkumu. Výzkum zahrnuje období od roku 1978 do roku 2021 a zkoumá trendy čínských fiskálních příjmů a výdajů. Odhaduje také fiskální orientaci a impulsy v tomto časovém rámci. Studie navíc provádí kvalitativní analýzu procesu fiskálního rozpočtování v Číně a odhaluje nedostatek transparentnosti. Čínský rozpočtový proces se výrazně liší od rozpočtového procesu Evropské unie, například v účastnících rozpočtového procesu, rozpočtovém rámci, hlavních rozpočtových institucích, opatřeních transparentnosti a odpovědnosti, jakož i ve velikosti a zdrojích rozpočtu. Práce využívá ekonometrické modely, jako je Engle-Grangerova kointegrace a model opravy chyb (ECM). Byly vyvozeny následující závěry: (1) Z krátkodobého hlediska měl fiskální deficit pozitivní, ale ne významný vliv na spotřebu domácností. (2) Z krátkodobého hlediska měl fiskální deficit pozitivní, ale ne významný vliv na soukromé investice. (3) Z krátkodobého hlediska měl fiskální deficit pozitivní, ale ne významný vliv na hospodářský růst.
Klíčová slova: Finanční výdaje; Finanční příjem; Vývoj ekonomiky; Čína; Fiskální politika; Fiskální schodek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics and Public Policy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2023
Datum podání práce: 10. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: