Decentralizované autonomní organizace a jejich využití v souvislosti s NFT (Non-Fungible token) v budoucím světě

Název práce: Decentralizované autonomní organizace a jejich využití v souvislosti s NFT (Non-Fungible token) v budoucím světě
Autor(ka) práce: Šimandl, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Ligocká, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá a analyzuje koncept decentralizované autonomní organizace (DAO) jako potenciální nástroj pro řízení organizací. Jejím hlavním cílem je posoudit obecnou vhodnost DAO pro řízení tradičních organizací a identifikovat, v čem přináší zlepšení oproti stávajícím organizačním modelům. Práce se zaměřuje na zkoumání principů a funkcí tradičních organizačních modelů a analyzuje klíčové charakteristiky bitcoinového blockchainu a jeho propojení s ethereovým blockchainem. Na základě toho je důkladně rozebrán koncept DAO včetně jeho přínosů a potenciálních nevýhod. Praktická část práce provádí srovnání DAO s tradičními organizačními systémy, zohledňujícími aspekty jako decentralizace, transparentnost, náklady a rizika. Závěr práce zdůrazňuje klíčové přínosy DAO, jako je vyšší míra demokratického rozhodování a snížené transakční náklady, ale také upozorňuje na technické a právní výzvy spojené s tímto konceptem. Tato práce tak nabízí důležité pohledy pro profesionály zabývající se řízením organizací a hledající inovativní přístupy v této oblasti.
Klíčová slova: decentralizovaná autonomní organizace ; blockchain; bitcoin; ethereum; coinbase; makerdao
Název práce: Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) and their use in the future world
Autor(ka) práce: Šimandl, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Ligocká, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores and analyses the concept of the decentralised autonomous organisation (DAO) as a potential tool for managing organisations. Its main objective is to assess the general suitability of the DAO for the management of traditional organisations and to identify where it brings improvements over existing organisational models. The thesis focuses on exploring the principles and functions of traditional organisational models and analyses the key characteristics of the bitcoin blockchain and its interconnection with the Ethereum blockchain. Based on this, the DAO concept is thoroughly discussed, including its benefits and potential drawbacks. The practical part of the paper makes a comparison of DAOs with traditional organizational systems, taking into account aspects such as decentralization, transparency, costs and risks. The paper concludes by highlighting the key benefits of DAOs, such as increased democratic decision-making and reduced transaction costs, but also highlights the technical and legal challenges associated with the concept. Thus, this thesis offers important insights for professionals involved in the governance of organizations seeking innovative approaches in this area.
Klíčová slova: decentralized autonomous organization ; blockchain; bitcoin; ethereum; coinbase; makerdao

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2022
Datum podání práce: 1. 9. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: