Média Bias a jeho vliv na rozhodování jedinců

Název práce: Média Bias a jeho vliv na rozhodování jedinců
Autor(ka) práce: Palma, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit vliv Media Bias na rozhodování jednotlivců. Jak média ovlivňují vnímání reality a jakým způsobem to reflektuje náš odhad pravděpodobnosti. Teoretická část popisuje klíčové teorie lidského rozhodování, včetně využití pravděpodobnosti a role informací. V praktické části bylo provedeno kvantitativní dotazníkové šetření, které zahrnovalo několik otázek týkajících se odhadu pravděpodobnosti. Dále byl použit Berlin numeracy test k vyhodnocení numerické gramotnosti respondentů. Data byla poté korelační a regresní analýzou vyhodnocena. Výsledky ukazují, že Media Bias má omezený vliv na zkoumanou skupinu participantů, ale vyšší numerická gramotnost koreluje s přesnějším odhadováním. Studie poskytuje nové poznatky o roli médií a numerické gramotnosti v rozhodovacím procesu, což přispívá k lepšímu pochopení vnímání a interpretace informací z médií.
Klíčová slova: rozhodování; pravděpodobnost; Média Bias; omezená racionalita; Berlin numeracy test
Název práce: Media Bias and its impact on individuals' decision making
Autor(ka) práce: Palma, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to find out the effect of Media Bias on individuals' decision making. How the media affects our perception of reality and how it reflects our estimation of probability. The theoretical part describes the key theories of human decision making, including the use of probability and the role of information. In the practical part, a quantitative questionnaire survey was conducted, which included several questions related to probability estimation. In addition, the Berlin numeracy test was used to assess the numerical literacy of the respondents. The data were then analyzed by correlation and regression analysis. The results show that Media Bias has a limited effect on the group of participants studied, but higher numeracy correlates with more accurate estimation. The study provides new insights into the role of media and numeracy in the decision-making process, which contributes to a better understanding of the perception and interpretation of media information.
Klíčová slova: Media Bias; decision making; probability; bounded rationality; Berlin numeracy test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2023
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83951/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: